MalmoEsf

SV/NO/FI/HU/EU/UK/RU/MK/BG/CS/SK/PL/SQ/AR/GL/CA/IT/EL/DE/EN


SV

Kära Babelistas!

Sverige kommer att stå värd för det femte European Social Forum(http://www.esf2008.org) som äger rum mellan 17:e och 21:e september i år. Babels, ett nätverk av frivilliga översättare och tolkar (www.babels.org), med runt 9000 medlemmar i hela världen, hjälper till i forumets organisationsarbete i Malmö. Vi vill vara säkra på att alla kommer att kunna uttrycka sig i det språk de själva behärskar.

Vi kommer att uppmärksamma både aktiva och passiva språk under dessa dagar i Malmö, med särskild uppmärksamhet riktad mot nordiska, baltiska, östeuropeiska, slaviska och samiska språk, liksom finska och turkiska, och andra språk talade av invandrare, som kurdiska, farsi, burmesiska, nepaliska, etc. Alla språkkombinationer kan vara viktiga! Vi behöver din hjälp, oavsett om du kan närvara vid forumet i Malmö, som frivillig tolk, eller inte. Med det innebär bland annat att mobilisera nya frivilliga tolkar.

Arbetet under forumet (mellan 17:e och 21:e september, i tvåtimmarsskift, tillsammans med en annan tolk i båset, var och en arbetandes i 20-30 minuterspass, sex timmar om dagen) är frivilligt, men ESF Organizing Committee kommer självklart att erbjuda transport, logi och mat, samt resor lokalt.

Om du godkänner Babels Charter of Principles (www.babels.org/article21.html); om du är en föreläsare/masterstuderande i översättning/professionell översättare i ett nordiskt, baltiskt, östeuropeiskt land eller någon annanstans, om du är tvåspråkig/kan två språk väl, registrera dig på http://www.babels.org/article5.html. Om du är tillgänglig och intresserad i att ta del i evanemanget, kryssa i rutan ESF MALMÖ 2008 längst ned på din profilsida.

Om du kan hjälpa till vid mobilisering av frivilliga, eller om du vet någon som skulle vilja hjälpa till, vidarebefordra detta meddelande till dina kontakter, särskilt översättningsstudenter, och uppmana dem att bli medlemmar på denna sida. Vi letar efter människor på bland annat nordiska, östeuropeiska och baltiska universitet.Vi behöver specifikt folk som kan sätta upp affischer om Att Vara Volontär på universitet eller vidarebefordra det via mejl och samtidigt hjälpa till vid organiserandet i varje europeiskt land och stad, särskilt på översättarskolor.

Vi svarar gärna på dina frågor och förklarar hur översättandet är organiserat på forumet, och kan även skicka ut material kring didaktik och hur man bäst når ut till folk. Kontakta oss på esf@babels.org. Du kan även ge förslag och dela med dig av dina idéer på Babels forum på http://www.babels.org/forum. Om det inte finns någon som koordinerar Babels i ditt land/på ditt språk så är du välkommen att starta upp en regional grupp själv, där du själv bjuder in andra.

Babels fungerar i en platt struktur och har inte någon fast koordinationsgrupp. Vårt mål är att skapa ett öppet volontärlag där alla som är intresserade av ett visst projekt kan delta som översättare eller koordinator och därmed ha möjlighet att ägna en del av sin fritid i att volontärarbeta för nätverket. Koordinatorerna fungerar som länkar mellan volontärerna, andra nationella koordinatorer och forumets organisatörer.

Babels är ett internationellt nätverk av frivilliga översättare och tolkar som vill använda sina förmågor för att hjälpa sociala- och folkliga rörelser som hör till Charter of Principles of Social Forums. Vi bidrar även till diskussioner kring hur språk spelar roll i de kulturella strukturerans mekanismer och sociala- och folkliga rörelsers cirkulation av idéer. Babels skapades för att demokratisera sociala forum, för att vara säker på att det med de resurser som funnits att tillgå för översättning med ett litet antal organisationer med några få dominanta språk, se till att alla har tillgång till översättning i var och varje språk som behövs. Det är viktigt att betona att vi inte tillgår en billig service, vi arbetar seriöst och våra medlemmar deltar i hela det sociala forumets process. Babels stödjer inte oprofessionellt arbete och dess medlemmar är fast beslutna att se till att kvalitén förbättras från ett ESF till nästa.

Om du känner att du skulle kunna hjälpa oss få ett större deltagande genom att kalla frivilliga översättare till handling, bli Babelsfrivillig.

En Annan Värld Är Möjlig,
Nordiska Babels och de europeiska koordinatorerna

NO

Kjære venn,

Sverige kommer til å holde den 5. Europeiske Sosiale Forumet (http://www.esf2008.org) som kommer til å finne sted mellom 17 – 21 september i år. Nettverket for frivillige oversettere og tolk, Babels (www.babels.org), med rundt 9000 meldlemmer internasjonalt, hjelper til med å organisere Forumet i Malmø. Vi vil forsikre oss om at alle kan uttrykke seg selv i det språket som de selv velger.

Vi har som mål å belyse både aktive og passive språk på Malmø arrangementet, med spesiell oppmerksomhet rettet mot nordiske, baltiske, øst-europeiske, slaviske og sami språk, i tillegg til finsk og tyrkisk, og andre språk brukt av innvandrere, slik som kurdisk, persisk, burmesisk, nepalsk, osv. En hvilken som helst kombinasjon av disse språkene kan være viktig! Vi trenger din hjelp, om du kan være med på forumet i september som en frivillig tolk, eller hjelpe til med å mobilisere hjemmefra nye frivillige tolk.

Arbeidet som foregår i løpet av Forumet (fra 17 til 21 sept., 2 timers skift, med en annen tolk i samme bod, hver arbeider i 20 – 30 minutter, seks timer per dag) er frivillig, men Organisasjons Komitéen i ESF kommer selvsagt til å dekke transport, bosted og mat, i tillegg kostnader til lokal transport.

Dersom du sier deg enig med Charteret av Babels Prinsipper (www.babels.org/article21.html); dersom du er en foreleser/utdannet student i tolkning/språk eller en profesjonell tolk i et nordisk, baltisk, øst-europeisk land eller andre land, eller dersom du er tospråklig/kan to språk veldig godt, registrer deg på http://www.babels.org/article5.html. Dersom du er tilgjengelig og interessert i å delta, vennligst kryss av boksen ESF MALMÖ 2008 nederst på din profil side.

Dersom du kan hjelpe til med å mobilisere frivillige eller kjenner noen som kunne tenke seg å hjelpe til, videresend denne meldingen til dine bekjente, spesielt språk studenter, og oppfordre dem til å registrere seg. Vi ser etter kontakter på universiteter i nordiske, øst-europeiske, baltiske land, osv. Vi trenger særlig folk for å henge ”Call for Volunteers” (”Kall for Frivillige”) plakater rundt universiteter eller sende dem på mail og hjelpe til med mobiliseringen i hvert europeisk land og by, spesielt på språkskoler.

Vi er klare til å svare spørsmål og forklare hvordan tolkning er organisert på Forumet. Vi er også klare til å sende støtte og instrukser. Kontakt oss på esf@babels.org.
Du kan også dele dine idéer og forslag via Babels Forum på http://www.babels.org/forum. Det kan hende at det allerede finnes en gruppe av Babels frivillige koordinatorer i regionen der du bor. Dersom det ikke finnes en koordinasjon for Babels i ditt land/ditt språk, er du velkommen til å starte opp en egen regional koordinering og invitere andre folk.

Babels virker om en falt struktur og har ikke permanente koordinasjonsgrupper. Vårt mål er å skape et åpent team av frivillige der alle interesserte i et bestemt prosjekt kan delta som en tolk eller en koordinator og ha ansvaret for å bruke noe av deres fritid for frivillig arbeid innenfor nettverket. Du kan hjelpe til som en Babels koordinator på mange måter, og graden av forpliktelse kan variere. Koordinatorene fungerer som broer mellom de frivillige og andre nasjonale koordinatorer og organisatorene av Forumet.

Babels er et internasjonalt nettverk av frivillige tolk og oversettere som vil bruke deres kunnskap til det gode for av de sosiale- og borgerlige bevegelsene som melder seg til Charteret av Prinsippene av Sosiale Forum. Vi bidrar også til diskusjoner om rollen språk spiller i mekanismene av kulturell dominasjon og i sirkuleringen av idéer mellom de forskjellige sosiale- og borgelige bevegelsene. Babels var skapt for å demokratisere Sosiale Forum: for å være sikker på at, med ressursene som er tilgjengelige for tolkning fra et lite antall organisasjoner i et lite antall dominerende språk, alle kan ha tilgang til tolkning i hvert eneste språk som trengs. Det er viktig å være klar over at vi ikke tilbyr en billig tjeneste; vi jobber seriøst og våre medlemmer deltar gjennom hele prosessen i det Sosiale Forum. Babels støtter ikke uprofesjonell arbeid og dens medlemmer er villige til å forsikre seg at kvaliteten forbedres fra en ESF til den andre.


Dersom du tror du kan hjelpe oss med å nå en mer signifikant deltakelse ved å kalle inn frivillige interpretører for å delta, bli en Babels frivillig!


En annerledes verden er mulig,

Nordiske Babels og de europeiske koordinasjonene.

FI

Hyvä ystävä,

Tänä vuonna Ruotsi isännöi viidettä Euroopan sosiaali foorumia (http://www.esf2008.org∞), joka pidetään syyskuun 17.-21. päivä. Babels (www.babels.org), vapaaehtoistulkkien ja –kääntäjien verkosto, jolla on noin 9000 jäsentä ympäri maailmaa, auttaa järjestämään foorumia Malmössä. Haluamme varmistaa että jokainen voi ilmaista itseään valitsemallaan kielellä.

Aiomme laajentaa aktiivisten ja passiivisten kielien valikoimaa Malmössä erityisesti Pohjoismaisten, Baltian, Itä-Euroopan, Slaavilaisten ja Saamen kielten osalta. Myös erityishuomio kohdistetaan Suomen ja Turkin kieliin ja muihin kieliin joita maahanmuuttajat puhuvat, kuten Kurdiin, Farsiin sekä Burman ja Nepalin kieliin yms. Mikä tahansa kieliyhdistelmä voi olla tärkeä! Tarvitsemme apuasi, huolimatta siitä, pääsetkö foorumiin paikalle vai et, sillä tarvitsemme myös ihmisiä mobilisoimaan uusia vapaaehtoistulkkeja.

Työtä tehdään foorumin aikana (17.-21.8) kahden tunnin jaksoissa, toisen tulkin kanssa vuorotellen 20-30 minuutin vuoroissa kuusi tuntia päivässä. Tämä on vapaaehtoista, mutta luonnollisesti ESF:n järjestäjät tarjoavat matkat, asumisen, ruuat sekä paikalliset kuljetukset.

Mikäli hyväksyt Babelsin periaatteet (www.babels.org/article21.html) ja olet Pohjoismaisten-, Baltian-, Itä-Euroopan- tai jonkin muun kielen opiskelija tai opettaja tai ammattitulkki, kaksikielinen tai muuten omaat hyvän kielitaidon, rekisteröidy osoitteessa http://www.babels.org/article5.html∞. Mikäli olet kiinnostunut ja käytettävissä, merkitse se profiilisivusi alalaidassa olevaan ESF MALMÖ 2008 kohtaan.

Jos voit auttaa vapaaehtoisten aktivoinnissa ja järjestelyissä, tai tunnet jonkun joka haluaisi auttaa niin välitä tämä viesti heille. Rohkaise kontaktejasi, erityisesti kielten ja tulkkauksen opiskelijoita ja rohkaise heitä rekisteröitymään. Tarvitsemme erityiseti ihmisiä yliopistoissa niin Pohjoismaissa, kuin Baltiassa ja Itä-Euroopassa että myös muualla. Tarvitsemme ihmisiä jotka voisivat ripustaa Vapaaehtoiskutsu-julisteita yliopistoille, tai lähettää sen sähköpostilla ja auttaa järjestäytymisessä jokaisessa Euroopan maassa ja kaupungissa, erityisesti tulkkikoulussa.

Olemme valmiita vastamaan kysymyksiin ja selittämään miten tulkkaus on järjestetty foorumissa, sekä olemme valmiita lähettämään mainos- ja opetusmateriaalia. Ota yhteyttä esf@babels.org. Voit myös kertoa ajatuksistasi ja antaa ideoidesi kuulua Babelsin foorumilla http://www.babels.org/forum∞. Alueellasi ja kielelläsi saattaa jo olla Babelsin koordinaattoreita. Mutta mikäli näin ei ole, voit itse aloittaa paikallisen koordinoinnin ja kutsua muita liittymään.

Babelsin toimintarakenne ei ole hierarkinen , eikä Babelsilla ole pysyviä koordinoituja ryhmiä. Tavoitteenamme on koota avoin ryhmä vapaaehtoisia, joissa jokainen voi osallistua itseään kiinnostaviin projekteihin joko tulkkina tai koordinaattorina. Voit valita miten paljon aikaasi käytät Babelsin auttamiseen. Koordinaattorit ovat linkkejä vapaaehtoisten, maakoordinaattoreiden sekä Foorumin järjestäjien välillä.

Babels on kansainvälinen tulkkien ja kääntäjien verkosto, joka haluaa käyttää taitojaan sosiaalisten ja kansalaisryhmien auttamiseen Sosiaalifoorumeiden Periaatteiden mukaisesti. Me myös haluamme osallistua ja vaikuttaa keskusteluun siitä miten kieli vaikuttaa kulttuurien ylivaltaan ja ideoiden liikkumiseen erilaisten kansalaisliikkeiden välillä. Babels kehitettiin demokratisoimaan Sosiaalifoorumit, varmistamaan että tiettyjen kielten valta-aseman sijasta kaikilla olisi mahdollisuus tulkkaukseen mille tahansa tarvisemalleen kielelle. On tärkeää muistaa, että emme tarjoa halpaa palvelua vaan työskentelemme vakavissammme ja jäsenemme ottavat osaa koko Sosiaalifoorumin prosessiin. Babels ei tue ammattitaidotonta työtä ja Babelsin jäsenet ovat vakuuttuneita siitä että työn laatu paranee Sosiaalifoorumista toiseen.

Jos uskot voivasi auttaa meitä kasvattamaan panostamme kutsumalla vapaaehtoistulkkeja töihin, ryhdy Babelsin vapaaehtoiseksi!
Toisenlainen maailma on mahdollinen,

Nordic Babels ja Euroopan Koordinaattorit

HU

Kedves Barátunk,

Svédország látja vendégül az 5. Európai Szociális Fórumot (http://www.esf2008.orgƒ), amelyre ez év szeptember 17-21 között kerül sor.
A Babels (www.babels.org) önkéntes fordítókból és tolmácsokból álló szervezete, amely világszerte közel 9000 taggal rendelkezik, segít megszervezni a Malmőben rendezendő Fórumot. Biztosítani szeretnénk, hogy mindenki az általa választott nyelven fejezhesse ki magát.

A malmöi eseményen ki szeretnénk szélesíteni az aktív és passzív nyelvek skáláját, különleges tekintettel az északi, balti, kelet-európai, szláv és számi, valamint a finn, török, és más, bevándorlók által beszélt nyelvekre, mint pl. a kurd, fárszi, burmai, nepáli stb. Minden nyelvpár fontos lehet ! Szükségünk van a segítségedre, akár részt tudsz venni a szeptemberben megrendezendő fórumon mint tolmács, akár nem ! Ha nem veszel részt a fórumon személyesen, akkor elsősorban az új önkéntes tolmácsok mozgósításában segédkezhetsz.

Az ESZF ideje alatti munkavégzés önkéntes (Szeptember 17-től 21-ig, kétórás váltásokban, párosával dolgoznak a tolmácsok, mindketten 20-30 percig, naponta hat órát), de az ESZF Szervező Bizottsága természetesen gondoskodik a szállításról, elszállásolásról és étkezésről éppúgy, mint a helyi közlekedésről.

Ha egyetértesz a Babels Alapelveivel (www.babels.org/article21.html), Amennyiben előadó/tolmácsolás szakon végző diák/profi tolmács vagy az északi vagy egyéb országokban, és még nem regisztráltad magad, a következő weboldalon megteheted:
http://www.babels.org/article5.htmlƒ Ha ráérsz és szeretnél részt venni a tevékenységben, ellenőrizd az ESZF MALMÖ 2008 gombot, a profil oldalad alján

Ha segíteni tudsz az önkéntesek toborzásában, vagy ismersz olyanokat, akik talán szeretnének segíteni, küld tovább ezt a levelet a szóban forgó személyeknek, különös tekintettel a tolmács szakos diákokra, és bátorítsd őket, hogy regisztrálják magukat. Kapcsolattartókat keresünk északi, kelet-európai, balti országok stb. egyetemein. Főképpen olyan emberekre van szükségünk, akik el tudnák helyezni az egyetemek környékén vagy elküldeni e-mailben az önkéntes munkát hirdető plakátokat, és minden európai országban és városban, különös tekintettel a Tolmács Intézetekre, segítené a mobilizációt.

Készséggel válaszolunk minden kérdésre, és elmagyarázzuk, hogyan működik a tolmácsolás egy Fórumon, valamint megfelelő anyagokat is küldünk. Gondolataidat és észrevételeidet megoszthatod velünk a Babels Fórumon keresztül, a http://www.babels.org/forumƒ weboldalon. Kapcsolatba léphetsz velünk e-mailben, címünk esf@babels..org. Lehetséges, hogy már létezik egy önkéntes Babels koordinátorokból álló csoport a lakhelyeden. Ha így van, kérlek vedd fel velük a kapcsolatot, és csatlakozz a munkájukhoz. Ha nincs Babels koordinátor az országodban / a nyelve(i)den, egyedül vagy másokkal együtt is elkezdheted a regionális koordinációt.

A Babels nyitott struktúrával működik és nincsenek állandó koordinációs csoportjai. Az a szándékunk, hogy egy olyan önkéntes koordinátorokból álló nyitott csapatot hozunk létre, amelyben az egy bizonyos projekt iránt érdeklődők vehetnek részt, és amelyben lehetőségük nyílik, hogy szabad idejük egy részét a hálózatnak nyújtott önkéntes munkával töltsék. A koordináció kapcsolatot tart fenn az önkéntesekkel, más nemzeti koordinációs központokkal és a Fórum szervezőivel.

A Babels egy tolmácsokból és fordítókból álló nemzetközi önkéntes hálózat, amelynek tagjai hasznosítani szeretnék tudásukat azoknak a szociális és állampolgári megmozdulásoknak a javára, amelyek a Szociális Fórumok Alapelveivel összhangban vannak. Továbbá olyan vitákban is részt vesz, mint pl. a nyelv szerepe a kulturális dominancia mechanizmusában valamint a különböző szociális és állampolgári mozgalmak közötti eszmecserét is segíti.
A Babels azért jött létre, hogy demokratizálja a Szociális Fórumokat: hogy néhány tolmácsolással foglalkozó szervezettel és néhány fő nyelvvel rendelkezve biztosítsa, hogy mindenki, bármilyen nyelvre legyen is szüksége, hozzá tudjon férni a tolmácsolási szolgáltatáshoz. Fontos hangsúlyozni, hogy mi nem nyújtunk olcsó szolgáltatást; komolyan dolgozunk, és tagjaink a Szociális Fórum egész folyamatában rész vesznek. A Babels nem támogatja a nem professzionális munkát, és tagjai arra kötelezték el magukat, hogy minden ESZF-fel javítják a szolgáltatás minőségét.


Ha úgy gondolod, hogy önkéntes tolmácsok toborzásával tudnál segíteni nekünk abban, hogy jelentősebb részvételt érjünk el, csatlakozz a Babels-önkéntesek hálozatához !
Lehetséges egy másik világ,

Az Északi Babels és az Európai Koordinációs Központ

EU

Lagun agurgarria,

Europako Foro Sozialaren (http://www.esf2008.org) bosgarren edizioa Suedian burutuko da aurten, irailaren 17tik 21era. Babels, munduan zehar 9.000 kide dituen interprete eta itzultzaile boluntarioen elkartea (www.babels.org), Malmön egingo den foroaren antolakuntzan laguntzen ari da. Guk ziurtatuko nahiko genioke bakoitzari aukeratutako hizkuntzan mintzatzeko eskubidea.

Gure asmoa da Malmöko jardunaldian hizkuntza aktiboak nahiz pasiboak zabaltzea, eta arreta berezia jartzea ipar Europako, Baltikoko eta ekialdeko hizkuntzetan, hizkuntza eslaviar eta laponiarretan, finlandieran eta turkieran, baita etorkinek erabiltzen dituzten beste hizkuntza batzuetan ere, hala nola kurdueran, persieran, birmanieran, nepalieran eta abarrean. Hizkuntza konbinazio guztiak izan daitezke garrantzitsuak! Zure laguntza behar dugu, iraileko foroan interprete boluntario gisa parte hartuz, eta horrela ez bada,interprete boluntario berriak mobilizatzen lagunduz.

Foroan egiten den lana (irailaren 17tik 21era, 2 orduko txandak kabina beste interpreteren batekin konpartituta, bakoitzak 20-30 minutuko saioak eginez, egunean 6 orduz) boluntarioa da, baina Europako Foro Sozialaren batzorde antolatzailea arduratuko da garraioaz, ostatuaz eta otorduez baita han bertan egingo diren joan-etorriez ere.

Babels-en Printzipioen Gutunarekin ados bazaude; (www.babels.org/article21.html), interpretazioko lektore, graduatu edo ikaslea bazara, interprete profesionalaren gisa jarduten baduzu Europako iparraldeko edo ekialdeko herrialderen batean edo beste nonbait, edota elebiduna bazara edo bi hizkuntza oso ondo menderatzen badituzu, erregistra zaitez http://www.babels.org/article5.html. Data hauek ondo badatorkizkizu eta interesatuta bazaude, ESF MALMÖ atalean izena eman ezazu, zure profilaren orriaren behealdean.


Boluntarioak mobilizatzen lagundu ahal baduzu, edota laguntzeko prest egongo litzatekeen norbait ezagutzen baduzu, bidal iezaiezu mezu hau zure kontaktuei, bereziki interpretazioko ikasleei, eta animatu itzazu izen eman dezaten. Kontaktuen bila gabiltza ipar eta hego Europako zein ekialdeko eta Baltikoko herrialdeetako unibertsitateetan. Kontaktuen bila gabiltza unibertsitateetan, Europako iparraldeko eta ekialdeko eta Baltikoko herrialdeetan eta beste batzuetan. Batez ere, behar duguna da unibertsitateetan boluntarioak bilatzeko txartelak jarriko dituen jendea edota email bidez bidaliko dituena eta jendea mobilizatzen lagunduko diguna Europako herrialde eta hiri bakoitzean, bereziki interpretazio eskoletan.
Gu prest gaude edozein galderari erantzuteko eta azaltzeko interpretazioaren arloa foroan nola dagoen antolatuta foroan, baita material didaktikoa bidaltzeko ere. Jarri zaitez harremanetan gurekin. esf@babels.org. Nolanahi ere, zure ideiak eta iradokizunak ere bidal ditzakezu Babelsera http://www.babels.org/forum. Beharbada zu bizi zaren herrialdean dagoeneko Babels boluntario koordinatzaile herrialdean bada jada Babels boluntarioen talde koordinatzaile bat zu bizi zaren eskualderako. Babels koordinaziorik zure herrialdean/hizkuntzan ez balego, beharbada zu zeu has zaitezke eskualdeko koordinazioa sustatzen, beste lagun batzuk gonbidatuz.

Babelsek egitura lau gisa jarduten du eta ez dauka koordinatzaile talde iraunkorrik.
Gure helburua pertsona boluntarioen talde ireki bat osatzea da, non edozeinek parte har dezakeen interprete edo koordinatzaile bezala, eta bere denbora librearen zati bat eman dezakeen bere borondatez sare honetarako. Gure helburua pertsona boluntarioen talde ireki bat osatzea da, non edozeinek parte har dezakeen interprete edo koordinatzaile bezala, eta bere denbora librearen zati bat eman dezakeen bere borondatez sare honetarako. Babelseko koordinatzaile bezala modu askotan eta erantzukizun maila desberdinetan lagun dezakezu. Koordinatzaileek boluntarioen, nazio mailako beste koordinatzaileen eta foroen antolatzaileen arteko lotura gisa egiten dute lan.

Babels itzultzaile eta interprete boluntarioen nazioarteko sarea da. Babels osatzen dutenak prest daude Foro Sozialen Printzipioen Gutunarekin bat egin duten gizarte eta herritar mugimenduen alde aritzeko. Halaber, parte harten dugu hizkuntzak kultur-menderatzearen mekanismoan eta gizarte- eta herritarren mugimendu anitzen arteko ideien zirkulazioan duen zereginari buruzko eztabaidan. Babels foro soziala demokratizatzeko helburuarekin sortu zen: egun, erakunde kopuru txiki batek hizkuntza nagusi bakan batzuetan interpretatzeko joera duela ikusita, edozeinek edozein hizkuntzatan interpretazioa eskuragarri izatea ziurtatzeko. Babels sortu zen foro soziala demokratizatzeko helburuarekin: ziurtatzeko erakunde kopuru txiki batek hizkuntza nagusi bakar batzuetara interpretatzeko erabilgarri dituzten baliabideekin, edonork izatea aukera beharrezkoa den edozein hizkuntzako interpretazioa eskuragarri izateko. Garrantzitsua da kontutan hartzea guk ez dugula zerbitzu merke bat eskeintzenKontuan har ezazu Babelsek ez duela zerbitzu merkea ematen. Guk serioski egiten dugu lan eta gure kideek Foro Sozialaren prozesu osoan hartzen dute parte. Babelsek ez du lan ez-profesionala babesten eta bere kideak zehazten dira EFS batetik hurrengora kalite hobea ziurtatze aldera

Parte-hartze garrantzitsuagoa lortzen lagundu ahal diguzula uste baduzu, interprete boluntarioei lanerako dei eginez, egin zaitez Babelseko boluntario!


Beste mundu posiblea da,

Ipar Europako (Nordics) Babels eta Europako koordinatzaileak

UK

Шановні друзі,

З 17-го до 21-го вересня цього року у Швеції відбудеться П‘ятий Європейський Соціальний Форум (http://www.esf2008.org). Організація «Бабельс» (www.babels.org), в якій задіяно близько 9000 волонтерів з письмового та усного перекладу по всьому світу, допомагає в організації цього Форуму, що пройде в місті Мальмо. Ми докладемо зусиль для того, щоби кожний учасник зміг спілкуватися своєю мовою.

В Мальмо ми маємо намір збільшити кількість активних та пасивних мов, в особливості з таких мовних груп, як сандинавська, балтійська, східно-європейська, слов‘янська та саамі, а також використовувати фінську, турецьку та мови, якими спілкуються імігранти – курдську, фарсі, бірманську, та інші. Може знадобитися будь-яка комбінація мов! Нам потрібна ваша допомога: в якості перекладача-волонтера, якщо ви можете приїхати на вересневий Форум, або в якості координатора для мобілізації інших перекладачів!

Робота під час Форуму (з 17 до 21 вересня, двогодинні зміни в парі з іншим перекладачем, кожний з яких перекладає протягом 20-30 хвилин, 6 годин в день) не оплачується, але організаційна комісія ЄСФ забезпечить транспорт, житло та харчування, а також місцеві перевезення.

Якщо ви підтримуєте Основний Статут організації «Бабельс» (www.babels.org/article21.html), і якщо ви викладаєте або навчаєтесь перекладу / працюєте перекладачем в одній зі скандинавських, балтійських, східно-європейських країн або в будь-якому іншому регіоні, або якщо ви маєте дві рідні мови / вільно володієте двома мовами, зареєструйтесь за посиланням: http://www.babels.org/article5.html. Якщо ви бажаєте та маєте можливість взяти участь в цьому Форумі, відмітьте позначкою ESF MALMÖ 2008 в нижній частині вашої особистої сторінки.

Якщо ви можете допомогти в організації волонтерів або знаєте людей, які бажали б надати свою допомогу, надішліть їм це повідомлення, особливо студентам-перекладачам, та заохочуйте їх до реєстрації. Ми бажаємо налагодити контакти із університетами Північної та Східної Європи, Балтійських країн, і.т.д. Нам особливо необхідні люди для розклєювання афіш в університетах та розсилки елктронною поштою, а також для допомоги в мобілізації всіх європейських країн та міст, особливо на факультетах перекладу.

Ми готові відповісти на будь-яке запитання та пояснити принцип організації перекладу на Форумі, а також надіслати інструкції щодо роботи на місці та дидактичні матеріали. Пишіть нам на esf@babels.org. Також ви можете поділитися своїми ідеями та пропозиціями на форумі: http://www.babels.org/forum. Можливо, що група координаторів-волонтерів Бабельсу вашого регіону вже функціонує. Якщо ваша країна/мова ще не має координатора , ви можете особисто
Розпочати регіональну роботу та запросити інших людей.

«Бабельс» має горизонтальну організаційну структуру і постійні координаційні групи відсутні. Нашою метою є створення команди волонтерів, в якій кожний зацікавлений певним проектом зможе брати в ньому участь в якості перекладача або координатора та мати можливість присвячувати певну кількість свого вільного часу для добровільної роботи в мережі. Ви можете допомогти в якості координатора в багатьох сферах та із різним ступенем залученості. Координаційна діяльність функціонує відповідно звязків між волонтерами, іншими національними сполученнями та організаторами Форуму.

«Бабельс» є міжнародною мережею перекладачів, що бажають використати свої навички на благо соціальних та громадських рухів учасників Хартії принципів соціальних форумів. Тим не менше, ми також активно беремо участь у дискусіях щодо ролі мови в механізмах культурного домінування та обміну ідей між різноманітними соціальними та громадськими рухами. «Бабельс» була створена з метою демократизації соціальних форумів: для того, щоби в умовах, коли невелика кількість організацій фінансує перклад невеликої кількості домінуючих мов, кожний бажаючий мав би доступ до перекладу своєю мовою. Необхідно памятати, що ми не пропонуємо дешеві послуги; ми серйозно пацюємо і наші волонтери беруть участь в підготовці на всіх рівнях соціального форуму. «Бабельс» не підтримує непрофесійної роботи, і її члени зобовязані забезпечити високу якість роботи.

Якщо ви вважаєте що можете допомогти нам досягнути більш активної участі волонтерів, приєднуйтесь до нас в якості волонтера «Бабельс»!

Інший світ можливий,

Скандинавська секція «Бабельс» та координація по Європі.

RU

Дорогие друзья,

С 17-го по 21-е сентября этого года в Швеции пройдёт Пятый Европейский Социальный Форум (http://www.esf2008.org). Организация «Бабельс» (www.babels.org), в которой заняты на добровольной основе около 9000 письменных и устных переводчиков по всему миру, помогает в организации этого Форума, который состоится в городе Мальмё. Мы постараемся сделать всё, чтобы каждый участник смог общаться на своём языке.

В Мальмё мы намерены расширить количество активных и пассивных языков, в особенности из таких языковых групп, как скандинавская, балтийская, восточно-европейская, славянская и саами, а также использовать финский, турецкий, и языки, на которых говорят иммигранты – курдский, фарси, бирманский, и другие. Может понадобиться любая комбинация языков! Если вы можете приехать на сентябрьский форум как устный переводчик-доброволец или можете найти других устных переводчиков -добровольцев – нам очень нужна ваша помощь!

Работа во время Форума (с 17 по 21 сентября, двухчасовые смены в паре с другим переводчиком, каждый переводит по 20-30 минут, 6 часов в день) не оплачивается, но организационная комиссия ESF предоставит транспорт, размещение и питание, а также местные перевозки.

Если вы поддерживаете Основной Устав организации «Бабельс» (www.babels.org/article21.html), и если вы преподаёте или изучаете перевод, или работаете переводчиком в одной из скандинавских, балтийских, восточно-европейских стран или в любом другом регионе, или если у вас два родных языка/вы свободно владеете двумя языками, просьба зарегистрироваться через интернет: http://www.babels.org/article5.html. Если вы хотите и можете принять участие в этом Форуме, нажмите на сноску ESF MALMÖ 2008 в нижней части вашей личной страницы.

Если вы можете помочь в организации добровольцев или знаете людей, которые желали бы предоставить свою помощь, пошлите им это сообщение, в особенности студентам-переводчикам, и предложите им зарегистрироваться. Мы ищем связи с университетами в Северной Европе, Восточной Европе, странах Балтии, и т.д.
Уже сейчас нам нужны люди для расклейки афиш о наборе волонтёров в университетских городках и для рассылки по интернету, а также помощники во всех европейских странах и городах, в особенности в переводческих вузах.

Мы ответим на все вопросы по организации устного перевода на Форуме, и можем выслать документацию по работе на местах и дидактические материалы. Связаться с нами можно по адресу esf@babels.org. Также вы можете поделиться вашими идеями и предложениями на нашем форуме на странице http://www.babels.org/forum. В вашем регионе, возможно, уже действует группа координаторов-добровольцев от «Бабельс». В этом случае, огромная просьба связаться с ними и вступить в организацию. Если в вашей стране или по вашему языку нет координаторов, вы смогли бы начать региональную работу сами или пригласив других добровольцев.


«Бабельс» имеет горизонтальную организационную структуру при отсутствии постоянных координаторов. Наша задача – собрать пополняемую команду координаторов-добровольцев, питающих особый интерес к тому или иному проекту, способных потрудиться и посвятить часть своего свободного времени на общую пользу. Вы можете помочь в роли координатора на различных уровнях и в разной степени участия в «Бабельс». Координаторская деятельность – это работа, связывающая добровольцев, координаторов из других стран, и организаторов Форума.

«Бабельс» – это международная сеть устных и письменных переводчиков-добровольцев, желающих использовать свои способности на благо социальных и гражданских движений, придерживающихся Основного Устава Социального Форума. Но мы также активно участвуем в дискуссиях о роли языка в механизме культурного доминирования, и в обмене идей между различными социальными и гражданскими движениями. «Бабельс» была создана чтобы демократизировать социальные форумы, а именно, чтобы в ситуации, когда небольшое число организаций финансирует перевод небольшого числа доминирующих языков, каждый желающих смог бы иметь доступ к услугам переводчика на своём языке. Важно помнить, что мы не предоставляем услуги по дешёвке: мы делаем серьёзную работу, наши члены заняты на всех уровнях проведения Социального Форума. «Бабельс» не принимает непрофессиональную работу, все наши члены нацелены на то, чтобы постоянно улучшать качество ЕСФ.

Думаете, что можете помочь нам собрать наибольшее число участников, вовлекая людей в работу благодаря вашему организаторскому таланту? Станьте одним из наших координаторов-добровольцев!

Другой Мир Возможен,

Скандинавская секция «Бабельс» и Координация по Европе

MK

Драги пријатели,

Шведска ќе биде домаќин на 5-тиот Европски социјален форум (http://www.esf2008.org∞) што ќе се одржи оваа година од 17 до 21 септември. Бабелс (Babels), организација на преведувачи и толкувачи-волонтери (www.babels.org), со околу 9 000 членови од целиот свет, помага во организирањето на Форумот во Малме (Malmö). Сакаме да му овозможиме секому да се изкаже на јазик по негов избор.

Со намера сме да го зголемиме бројот на активни и пасивни јазици на настанот во Малме, посветувајќи особено внимание на нордиските, балтичките, источноевропските, словенските и јазикот сами, исто така финскиот, турскиот и други јазици што ги зборуваат имигрантите, како на пример курдски, персиски, бурмански, непалски итн. Секоја јазична комбинација е значајна! Потребна ни е вашата помош, без разлика дали ќе можете да присуствувате на Форумот во септември како толкувач-волонтер или само ќе помогнете да се мобилизираат нови волонтери за толкување.

Работата за време на Форумот (од 17 до 21 септември, смени од 2 часа, со уште еден толкувач в кабина, при што секој ќе работи од 20 до 30 минути, шест часа дневно) е волонтерска, но Организацискиот комитет на ЕСФ секако ќе обезбеди транспорт, сместување и оброци, како и локален транспорт.

Ако се согласувате со Повелбата со начелата на Бабелс (www.babels.org/article21.html); ако сте предавач/студент на толкување/професионален толкувач во некоја од нордиските, балтичките, источноевропските земји или каде било, или потекнувате од двојазична средина/добро познавате два јазика, регистрирајте се на http://www.babels.org/article5.html∞. Ако сте слободни и заинтересирани за учество, ве молиме штиклирајте го квадратчето ЕСФ Малме 2008 (ESF MALMÖ 2008) во долниот дел на страницата од вашиот профил.

Ако можете да помогнете при мобилизирање на волонтери или познавате луѓе што веројатно би сакале да помогнат, препратете ја оваа порака до луѓето од вашиот именик, особено студентите на толкување и поттикнете ги да се регистрираат. Сакаме да оствариме контакт со универзитетите во нордиските, источноевропските, балтичките и други земји. Поконкретно, ни требаат луѓе што ќе ги лепат постерите „Повик за волонтери“ (Call for Volunteers) во близина на универзитетите или ќе ги испраќаат по електронска пошта и ќе ни помогнат при мобилизацијата во секоја европска земја и град, особено на факултетите за толкување.

Подготвени сме да одговориме на какви било прашања и да објасниме како е организирано толкувањето на Форумот и се разбира, да испратиме дидактички материјал и материјал за дополнителни активности. Нашата адреса за контакт е esf@babels.org. Исто така можете да ги споделувате вашите идеи и предлози преку Форумот Бабелс (Babels Forum) на http://www.babels.org/forum∞. Можеби веќе постои група на координатори волонтери на Бабелс во регионот каде што живеете. Ако нема никој одговорен координатор на Бабелс за вашата земја/јазик (јазици), можеби токму вие ќе сакате да ја започнете локалната координација, испраќајќи им покани на други луѓе.

Бабелс функционира како непрофитен субјект и нема постојани координациски групи. Нашата цел е да создадеме отворен тим на волонтери во кој ќе може да учествува секој заинтересиран за одреден проект или во улога на толкувач или координатор и ќе има можност да помине дел од своето слободно време волонтирајќи за организацијата. Работејќи како координатор на Бабелс можете да ни помогнете на многу начини и преку широк спектар на обврски. Координацијата претставува врска меѓу волонтерите, другите национални координатори и организаторите на Форумот.

Бабелс е меѓународна организација на преведувачи и толкувачи кои доброволно изразуваат желба да го вложат своето знаење во интерес на општествените и граѓанските движења придржувајќи се кон Повелбата со начелата за социјалните форуми. Освен тоа, ние даваме придонес и во дебатите за улогата на јазикот во механизмите на културолошка доминација и во циркулирањето на идеите меѓу различните општествени и граѓански движења. Бабелс е создаден со цел да се демократизираат социјалните форуми: да гарантираме дека со ресурсите што мал број организации ни ги обезбедуваат за толкување на мал број доминантни јазици, секој ќе има можност да слушне толкување на секој од потребните јазици. Важно е да се има предвид дека ние не обезбедуваме евтини услуги; ние работиме сериозно, а нашите членови учествуваат во целиот процес на Социјалниот форум. Бабелс не ја поддржува непрофесионалната работа, а членовите на Бабелс се согласуваат да обезбедуваат квалитет којшто ќе се подобрува на секој нареден ЕСФ.

Ако сметате дека може да ни помогнете да стекнеме значително учество поттикнувајќи ги толкувачите да волонтираат, станете волонтер на Бабелс!
Постои и еден поинаков свет,

Нордиските и европските координатори на Бабелс

BG

Скъпи приятелю,

Швеция ще бъде домакин на 5-тия Европейски социален форум (http://www.esf2008.org∞), който ще се проведе от 17 до 21 септември тази година.
Babels, мрежата от писмени и устни преводачи-доброволци (www.babels.org), с около 9 000 члена по целия свят, помага при организирането на форума в Малмьо. Бихме искали да дадем възможност на всеки да се изрази на език по негов избор.

Имаме намерение да разширим активните и пасивни езици на събитието в Малмьо, като специално внимание се обърне на скандинавските, балтийските, източноевропейските, славянските и самксите езици, както и на фински и турски, а и на други езици, говорени от имигранти като например кюрдски, фарси, бирмански, непалски, и др. Всяка езикова комбинация може да е важна!
Имаме нужда от помощта ти, независимо дали можеш да присъстваш на форума през септември като устен преводач-доброволец или не, като в този случай ще помогнеш за мобилизирането на устни преводачи-доброволци.

Работата по време на форума (от 17 до 21 септември, двучасови смени, с още един устен преводач в кабината, като всеки превежда от 20 до 30 минути, шест часа на ден) е доброволческа, но организационният комитет на ЕСФ ще осигури транспорт, настаняване и храна, както и транспорт на място.

Ако си съгласен с Хартата с принципите на Babels (www.babels.org/article21.html); ако си лектор/ студент от магистърска програма по устен превод/ професионален преводач в нордска, прибалтийска, източноевропейска страна или другаде, или си двуезичен/ говориш два езика на много добро ниво, регистрирай се на http://www.babels.org/article5.html∞. Ако си на разположение и имаш интерес да вземеш участие, можеш отбележиш полето на ESF MALMÖ 2008 най-отдолу на страницата с твоя профил.

Ако можеш да помогнеш при мобилизирането на доброволци или познаваш хора, които биха искали да съдействат, препрати това съобщение към твоите познати, по-специално към студенти по устен превод, и ги насърчи да се регистрират. Търсим контакти с университети в скандинавски, източноевропейски, прибалтийски страни, и др. По-специално имаме нужда от хора, които да разлепят плакатите с Покана за доброволци около университетите или да я изпратят по имейл и да помогнат за мобилизирането във всяка европейската страна и град, особено в школите по устен превод.

На разположение сме да отговорим на всички въпроси и да дадем подробности за начина на организиране на устния превод по време на форума, както и да изпратим допълнителни и дидактически материали. Свържи се с нас на esf@babels.org. Можеш да споделиш идеи и предложения чрез форума на Babels на http://www.babels.org/forum∞. Има вероятност в региона, в който живееш да има съществуваща група от координатори-доброволци на Babels. Ако няма координатори за Babels за твоята страна/ език (езици), ти можеш да създадеш регионална координационна група, като поканиш и други хора.

Babels функционира като плоска структура и няма постоянни групи за координация. Нашата цел е да създадем отворен екип от доброволци, в който всеки, заинтересован от даден проект, може да вземе участие като преводач или координатор и да има възможността да прекара част от свободното си време, като извършва доброволчески труд за мрежата. Можеш да помогнеш като координатор на Babels по множество начини и в различна степен на ангажираност. Координаторите осигуряват връзката между доброволците, с другите национални координатори и с организаторите на форума.

Babels е международна мрежа от устни и писмени преводачи-доброволци, които искат да използват уменията си в полза на социални и граждански движения, като спазват Хартата с принципите на социалните форуми. И освен това ние също даваме своя принос към дискусиите за ролята на езика в механизмите на културна доминация и в разпространението на идеи между различни социални и граждански движения. Babels бе създаден с цел демократизация на социалните форуми: при наличието на ресурси за устен превод от малък брой организации на малък брой доминиращи езици, ние гарантираме, че всеки да има достъп до устен превод на всеки език, от който има нужда. Важно е да се има предвид, че не осигуряваме нискокачествена услуга; работим сериозно и нашите членове участват в целия процес на социалния форум. Babels не подкрепя непрофесионалната работа и членовете му са решени да осигурят подобряване на качеството с всеки ЕСФ.

Ако смяташ, че можеш да ни помогнеш да постигнем по-многобройно участие, като призовеш устните преводачи към действие, стани доброволец за Babels!

Един друг свят е възможен,

Нордския Babels и европейските координатори

CS

Nábor koordinátorů v Evropě

Milý příznivče,

Švédsko je hostitelem nadcházejícího pátého Evropského Sociálního Fóra (http://www.esf2008.org), které se koná od 17. do 21. září 2008. Babels je uskupení dobrovolých překladatelů a tlumočníků (www.babels.org), které čítá na 9 tisíc členů po celém světě a pomáhá organizovat toto Fórum v Malmö. Naším cílem je ujistit se, že se každý může vyjádřit v jazyce dle svého výběru.
Zaměřujeme se na rozšíření aktivních a pasivních jazyků na konferenci v Malmö, a to obzvlášt´ jazyků skandinávských, baltských, východoevropských, slovanských a sámských, ale také finštiny, turečtiny a dalších používaných imigranty, jako kurdština, perština, barmština apod. Jakákoli jazyková kombinace může být užitečná. Ať už se můžete zúčastnit jako dobrovolný tlumočník Fóra v Malmö, nebo ne, potřebujeme vaši pomoc alespoň v procesu náboru nových tlumočníků.
Práce bĕhem Fóra (17.-21. září, dvouhodinové smĕny s dalším tlumočníkem v kabinĕ, kdy se střídáte po 20-30 minutách, 6 hodin dennĕ) je dobrovolná, ale organizační výbor ESF samozřejmĕ hradí cestovné, ubytování a stravu a stejnĕ tak i dopravu v místĕ.
Pokud souhlasíte s Babelskou Chartou zásad (www.babels.org/article21.html); jestliže jste učitel nebo promující student tlumočnictví / profesionální tlumočník v severské, baltské či východoevropské zemi nebo kdekoli jinde, pokud jste bilingvní/znáte dva jazyky velmi dobře, zaregistrujte se na http://www.babels.org/article5.html∞. Máte-li čas a chuť zúčastnit se konference, prosíme zatrhněte box ESF MALMO 2008 v dolní části stránky vašeho profilu.
Pomozte s náborem dobrovolníků, rozešlete tento dopis vašim přátelům a blízkým, zejména studentům tlumočnictví a pobídněte je k registraci. Zajímáme se především o kontakty na univerzitách ve skandinávských, východoevropských, baltských zemích apod. Potřebujeme zejména dobrovolníky na vylepování letáků Nábor dobrovolníků kolem univerzit nebo přeposílání emailů a pomoc s aktivizací v každé evropské zemi a městě, zejména kolem překladatelských škol.
Rádi odpovíme na jakékoli dotazy a vysvětlíme, jak je tlumočení organizováno na Fóru a zašleme podrobnější materiály. Prosím podělte se s námi o nápady a připomínky na Babels Fórum webové stránce http://www.babels.org/forum. Kontakujte nás na esf@babels.org. Možná se ve vašem okolí již Babels regionální jednotka dobrovolných koordinátorů nachází. V případě, že nikoli, můžete být první Babels koordinátor ve své zemi/jazyce a oslovovat další zájemce!
Babels funguje jako organizace s otevřenou strukturou a nemá stále koordinátory. Naším cílem je vytvořit otevřený tým dobrovolných koordinátorů, kde každý, kdo se zajímá o nĕjaký projekt, má možnost na nĕm jako tlumočník či koordinátor participovat a vĕnovat mu část svého volného času. Jako Babels koordinátor můžete vypomáhat v mnoha oblastech a na různý úvazek. Koordinátoři jsou spojky mezi tlumočníky, dalšími cizojazyčnými koordinátory a organizátory Fóra.
Babels je mezinárodní skupina dobrovolných překladatelů a tlumočníků, kteří chtěji použít své schopnosti ku prospěchu sociálních a občanských hnutí vedených v souladu s Chartou zásad Sociálních Fór. Mimoto chceme také přispět k diskuzi roli jazyka v mechanismu kulturní výměny a v předávání myšlenek mezi různými sociálními a občanskými sdruženími. Skupina Babels byla vytvořena za účelem demokratizace Sociálních Fór: zprostředkováváme tlumočení do kteréhokoliv jazyka tak, aby každý rozuměl, narozdíl od dnešní situace, kdy malá skupina organizací s prostředky na tlumočení překládá pouze do světových jazyků.
Je třeba zdůraznit, že Babels neposkytuje levný servis: pracujeme seriózně a naši členové se účastní celého procesu Sociálního Fóra. Babels se nespokojí s nekvalifikovaně odvedenou prací a jeho členové jsou odhodlaní zvyšovat kvalitu od jednoho ESF k dalšímu.
Pokud si myslíte, že nám můžete pomoct docílit významnĕjšího zapojení vyzýváním nových dobrovolníků k akci, staňte se i vy Babels dobrovolníkem!

Jiný svět je možný


Skandinávský Babels a Evropská koordinace

SK

Vážení priatelia,
Švédsko hosťuje 5. ročník Európskeho Sociálneho Fóra (SF) (http://www.esf2008.org), ktoré sa bude konať od 17. do 21. septembra 2008 v Malmö. Babels, organizácia združújuca dobrovoľných prekladateľov a tlmočníkov (www.babels.org), s viac ako 9 000 členmi na celom svete, pravidelne pomáha s organizovaním SF a tento rok nebude výnimkou.

Našim cieľom je rozšíriť aktívne ako aj pasívne jazyky v Malmö, špeciálne čo sa týka škandinávskych, baltických, vychodoeurópskych a slovanských jazykov, tak isto ako aj fínštiny a turečtiny a iných jazykov menšín ako sú kurdština, barmština atď. Akákoľvek kombinácia môže pomôcť!
Potrebujeme Vašu pomoc a to práve v týchto mesiacoch pred konaním Fóra, bez ohľadu na to, či sa sami septembrového Fóra v Malmö zúčastníte abebo nie, v tomto prípade nám môžete pomôcť s mobilizáciou dobrovoľníkov.

Práca počas fóra (od 17. do 21. Septembra, 2 hodinové smeny, v ktorých by ste sa striedali s iným tlmočníkom, každý prekladá 20-30 minút, 6 hodín denne) je dobrovoľná, s tým, že organizátory ESF zabezpečia dopravu (do a z Malmö, ako aj miestnu), ubytovanie a stravu.

Pokiaľ súhlasíte s Chartou princípov Babels (www.babels.org/article21.html); pokiaľ prednášate, študujete v poslednom ročníku, ste profesionálym tlmočníkom v hociktorej škandinávskej, baltickej alebo vychodoeurópskej krajine alebo inde na svete, plynulo hovoríte dvoma alebo viacerými jazykmi, zaregistrujte sa na: http://www.babels.org/article5.html
Pokiaľ ste už členom Babels, ste v čase SF časovo dostupný a máte záujem spolupracovať, zaškrtnite ESF Malmö 2008 na konci úvodnej stránky Vášho profilu

Pokiaľ viete pomôcť s mobilizáciou dobrovoľníkov alebo poznáte ľudí, ktorí by snáď vedeli a chceli pomôcť, prepošlite im túto správu, hlavne ak sa jedná o prekladateľov/tlmočníkov, povzbuďte ich, aby sa registrovali. Hladáme kontakty na univerzitách vo východnej Európe, v Škandinávii, na Balkáne atď. Konkrétne potrebujeme ľudí na vešanie „Výzvy pre dobrovoľníkov“ po univerzitách, vysokých školách; na posielanie emailov, ktoré by pomohli zmobilizovať ľudí v každej európskej krajine a meste, špeciálne z tlmočníckeho oboru.

V prípade otázok týkajúcich sa organizácie tlmočenia na SF, ohľadne materiálov, prosím kontaktuje esf@babels.org . O svoje nápady a myšlienky sa môžete podeliť v online fóre Babels http://www.babels.org/forum. V prípade, že vo Vašom regióne už existuje koordinátor, radi Vám pošleme na túto osobu kontakt, pokiaľ nie, tak sa môžete stať koordinátormi Vy!

Babels funguje ako organizácia bez stálych koordinátorov. Našim cieľom je vytvoriť otvorený tím dobrovoľných koordinátorov, v ktorom každý so záujmom pracovať na určitom projekte má možnosť sa zapojit a stráviť svoj voľný čas dobrovoľnou prácou pre Babels. Koordinátori pracujú ako spojka medzi dobrovoľníkmi, inými koordinátormi a organizátormi Fóra.

Babels ako medzinárodná sieť dobrovoľných prekladateľov a tlmočníkov, podporuje tých, ktorí chcú svoje vedomosti a schopnosti využiť na podporu sociálnych a občianskych hnutí, ktoré sa držia Charty princípov SF (Charter of Principles of Social Forums). K tomu všetkému prispievame k diskusii o role jazyka v mechanizme kultúrnej dominancie a v prúdení myšlienok medzi rôznymi sociálnymi a občianskymi hnutiami. Babels bol vytvorený, aby demokratizoval sociálne fóra, aby zaistil, že všetky dokumenty a informácie boli zrozumiteľné pre čo najväčší počet ľuďí v jazyku im najbližšom. Je dôležité pamätať na to, že kladieme dôraz na kvalitu; pracujeme seriózne a naši členovia sa aktívne zúčastňujú celého procesu okolo SF. Babels nepodporuje neprofesionalitu a jeho členovia musia zaistit, že kvalita služieb sa z roka na rok zlepšuje.
Pokiaľ si myslíte, že nám dokážete pomôcť získať väčšiu účasť zmobilizovaním dobrovoľných tlmočníkov, staňte sa aj Vy našimi dobrovoľníkmi!
Iný svet je možný,
Nordic Babels and the European coordinations

PL

Drogi przyjacielu,

Szwecja będzie gospodarzem 5-go Europejskiego Forum Społecznego (http://www.esf2008.org∞), które odbędzie się w dniach 17-21 września tego roku.
Babels, która jest siecią tłumaczy ustnych i pisemnych pracujących jako wolontariusze (www.babels.org), zrzeszającą około 9,000 członków z całego świata, pomaga zorganizować Forum w Malmö. Chcemy, aby każdy mógł wyrazić się w wybranym przez siebie języku.

Zamierzamy zwiekszyć liczbę aktywnych oraz pasywnych języków na imprezie w Malmö, z naciskiem na języki nordyckie, bałtyckie, wschodnio-europejskie, słowiańskie oraz na języki skandynawskie, jak również na język fiński, turecki, oraz inne używane głównie przez imigrantów, jak język kurdyjski, perski, birmański, nepalski itd. Każda kombinacja językowa może okazać się ważna!

Potrzebujemy Twojej pomocy bez względu na to czy możesz wziąć udział we wrześniowym Forum jako tłumacz-wolontariusz czy nie. W takim wypadku możesz pomóc nam znaleźć nowych tłumaczy-wolontariuszy.

Praca na forum (od 17-go do 21-go września, dwugodzinna zmiana razem z jeszcze jednym tłumaczem w kabinie, każdy pracując od 20-tu do 30-tu minut, 6 godzin w ciągu dnia) jest wolontariatem, ale Komitet Organizacyjny EFS zapewni oczywiście transport, zakwaterowanie oraz wyżywienie, a także opłaci koszty transportu lokalnego.

Jeżeli zgadzasz się z Kartą Zasad Babels (www.babels.org/article21.html), jeżeli jesteś wykładowcą/studentem ostatniego roku tłumaczenia/zawodowym tłumaczem ustnym w kraju skandynawskim, bałtyckim, wschodnio-europejskim lub innym, lub jeśli jesteś dwujęzyczny bądź znasz świetnie dwa języki, zarejestruj się na http://www.babels.org/article5.html∞ Jeżeli masz czas i chciałbyś się zaangażować, zaznacz okienko ESF MALMÖ 2008 na dole strony Twojego profilu.

Jeżeli możesz zmotywować wolontariuszy do działania lub znasz ludzi, którzy chcieliby pomóc, prześlij tę wiadomość do znajomych z listy kontaktów, szczególnie studentów tłumaczeń ustnych i zachęć ich do rejestracji. Szukamy kontaktów z uniwersytetami w krajach skandynawskich, wschodnio-europejskich, bałtyckich itd. W szczególności potrzebujemy ludzi do rozwieszania plakatów “Zapotrzebowanie na Koordynatorów” na terenie uniwersytetów lub przesyłania ich drogą mailową, a także do pomocy w motywowaniu ludzi do działania w każdym europejskim kraju i mieście, szczególnie w szkołach dla tłumaczy ustnych.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i wytłumaczymy jak organizujemy tłumaczenia ustne na Forum, oraz wyślemy istotne materiały dydaktyczne. Skontaktuj się z nami za pomocą maila: esf@babels.org. Możesz również podzielić się swoimi pomysłami i sugestiami na Forum Babels na stronie http://www.babels.org/forum. Grupy wolontariuszy–koordynatorów Babels mogą już istnieć w regionie, w którym mieszkasz. Jeżeli nikt w Twoim kraju/języku nie pracuje dla Babels, możesz zacząć lokalną koordynację sam, zapraszając do niej innych ludzi.

Babels ma płaską strukturę i nie zatrudnia stałych koordynatorów. Naszym celem jest stworzenie otwartej grupy wolontariuszy–koordynatorów, gdzie każdy chętny może z nami współpracować nad danym projektem jako tłumacz ustny bądź koordynator, oraz stworzenie możliwości wolontariatu dla naszej organizacji w czasie wolnym dla zainteresowanych. Jako koordynator Babels możesz nam pomóc na wiele sposobów, zależnie od tego jak bardzo bedziesz chciał się zaangażować. Koordynatorzy pełnią rolę ogniwa pomiędzy wolontariuszami, innymi krajowymi koordynatorami oraz organizatorami Forum.

Babels jest międzynarodową siecią tłumaczy ustnych i pisemnych, działających na zasadzie wolontariatu, którzy chcą wykorzystać swoje umiejętności na korzyść ruchów społecznych i obywatelskich zgodnych z Kartą Zasad Forum Społecznego. Poza tym, przyczyniamy się również do dyskusji dotyczącej roli języka w mechanizmach dominacji kulturowych oraz do przepływu pomysłów pomiędzy różnymi ruchami społecznymi i obywatelskimi. Babels został stworzony z myślą o zdemokratyzowaniu forów społecznych, aby za pomocą środków finansowych przekazanych przez kilka organizacji obsługujących kilka dominujących języków, każdy miał dostęp do tłumaczenia w każdym języku. Chcemy podkreślić, że nie oferujemy taniej usługi, pracujemy solidnie, a nasi członkowie biorą udział w całym procesie Forum Społecznego. Babels nie wspiera pracy nieprofesjonalnej, a jej członkowie robią wszystko, aby zapewnić polepszanie jakości z każdym następnym EFS.

Jeśli uważasz, że możesz pomóc nam zmobilizować większą ilość tłumaczy-wolontariuszy, sam zostań wolontariuszem Babels!

Możliwy jest inny świat.

Skandynawski Babels i Koordynacja Europejska

SQ

I dashur mik,

Suedia do të jetë vendi mikpritëse i Forumit të pestë Social Evropian (http://www.esf2008.org∞) që do të mbahet më 17-21 shtator të këtij viti. Babels, rrjeti i përkthyesve dhe interpretuesve vullnetarë (www.babels.org), me rreth 9,000 anëtarë anembanë botës, po ndihmon për organizimin e Forumit në Malmë. Ne do të donim të sigurojmë që të gjithë të mund të shprehen në gjuhën që zgjedhin vet.

Synimi ynë është që të zgjerojmë gjuhët aktive dhe ato pasive në ngjarjen e Malmës, duke kërkuar vëmendje të veçantë për gjuhët nordike, baltike, ato të Evropës Lindore, sllave dhe samike, si dhe për gjuhën finlandeze dhe turke dhe për gjuhët tjera që fliten nga emigrantët, siç është gjuha kurde , farsi, burmeze, etj. Çfarëdo kombinimi gjuhësor mund të jetë i rëndësishëm!
Ne kemi nevojë për ndihmën tuaj, pavarësisht se a mund të merrni pjesë apo jo në Forumin në shtator si përkthyes vullnetar, në këtë rast për të ndihmuar për mobilizimin e përkthyesve të rinj vullnetarë .

Puna gjatë forumit (nga 17 deri 21 shtator, në turne me nga 2 orë, me një përkthyes tjetër në kabinë, ku secili prej tyre punon 20 deri 30 minuta, gjashtë orë në ditë) është vullnetare, mirëpo Këshilli Organizativ i ESF-së gjithsesi që do të sigurojë transportin, banimin dhe ushqimin, si dhe transportin lokal .

Në qoftë se jeni dakord me Kartën e Parimeve të Babels (www.babels.org/article21.html); po qe se jeni pedagog universiteti apo student aspirant në përkthim ose interpretues Professional në ndonjë vend nordik, baltik, në ndonjë vend të Evropës Lindore apo gjetkë, apo nëse jeni bilingual/njihni dy gjuhë shumë mirë, regjistrohuni në http://www.babels.org/article5.html∞. Në qoftë se jeni i gatshëm dhe i(e) interesuar për të marrë pjesë, ju lutem shënjoni kutinë ESF MALMÖ 2008 në fund të faqes së profilit tuaj.

Në qoftë se mund të ndihmoni për mobilizimin e vullnetarëve ose njihni njerëz që ndoshta do të dëshironin të ndihmojnë, përcilluani këtë mesazh personave tuaj kontaktues , veçanërisht studentëve të përkthimit dhe inkurajoni ata që të regjistrohen. Ne kërkojmë persona kontaktues në universitetet e vendeve nordike, ato të Evropës Lindore, baltike, etj. Konkretisht neve na nevojiten njerëz për varjen e posterëve me Thirrje për Vullnetarë përreth universiteteve ose me anë të postës elektronike ( e-mail) dhe që të ndihmojnë për mobilizimin në secilin vend dhe qytet të Evropës, veçanërisht në Shkollat e Përkthimit.

Ne jemi të gatshëm t’u përgjigjemi të gjitha pyetjeve dhe të shpjegojmë se si organizohet përkthimi në një Forum, si dhe të dërgojmë materialet shpërndarëse dhe didaktike. Na kontaktoni në esf@babels.org. Ju gjithashtu mund t’i shkëmbeni idetë dhe sugjerimet tuaja me anë të Forumit të Babels në http://www.babels.org/forum∞. Është e mundur që tanimë të ekzistojë një grup I koordinatorëve vullnetarë të Babels për rajonin ku jetoni. Në qoftë se nuk ka ndokush që merret me koordinime për Babels në vendin ose gjuhën(t) tuaj, ju mund të dëshironi të themeloni një koordinim rajonal vet, duke ftuar edhe njerëz të tjerë.


Babels funksionon si strukturë kategorike dhe nuk ka koordinime të përhershme. Synimi ynë është që të krijojmë një ekip të hapur koordinatorësh vullnetarë në të cilin kushdo që është I interesuar për ndonjë projekt të caktuar mund të marrë pjesë dhe të ketë mundësinë për të kaluar një pjesë të kohës së lirë duke bërë punë vullnetare për rrjetin. Ju mund të ndihmoni si koordinator vullnetar i Babels në shumë mënyra dhe shkallë angazhimi. Koordinatorët funksionojnë si lidhje ndërmjet vullnetarëve, koordinatorëve tjerë kombëtarë dhe organizatorëve të Forumit.

Babels është rrjet ndërkombëtar i interpretuesve dhe përkthyesve vullnetarë të cilët duan t’i përdorin shkathtësitë e tyre për të mirën e lëvizjeve shoqërore dhe qytetare që mbështesin Kartën e Parimeve të Forumeve Sociale. Ne gjithashtu kontribuojmë edhe në diskutimet për rolin që luan gjuha në mekanizmat e dominimit kulturor dhe në qarkullimin e ideve midis lëvizjeve të ndryshme shoqërore dhe qytetare. Babels është krijuar me qëllim të demokratizimit të forumeve sociale: për të siguruar që, me burimet e ofruara për përkthim nga një numër i vogël organizatash në një numër të vogël gjuhësh dominuese, të gjithë të kenë mundësi për të marrë përkthim në secilën gjuhë të nevojshme . Është me rëndësi të kihet parasysh se ne nuk ofrojmë shërbim të lirë; ne punojmë seriozisht dhe anëtarët tanë marrin pjesë në tërë procesin e Forumit Social. Babels nuk mbështetë punën joprofesionale dhe anëtarët e saj janë të vendosur që të sigurojnë përmirësime të cilësisë nga njëri ESF në tjetrin.

Në qoftë se mendoni se mund të na ndihmoni që të arrijmë një pjesëmarrje më domethënëse duke thirrur përkthyes interpretues në veprim, bëhuni vullnetar i Babels!
Një botë ndryshe është e mundur,

Nordik Babels dhe koordinimet Evropiane

AR

عزيزي المتطوّع،

و سيتم انعقاد المنتدى من (http://www.esf2008.org)ستستضيف السويد المنتدى الاجتماعي الأوروبي الخامس
السابع عشر من شهر أيلول إلى غاية الواحد و العشرين من نفس الشهر.
، التي تضّم أزيد من 9000 عضو عبر العالم ، تساعد(www.babels.org)بابل شبكة المترجمين و المترجمين الفوريين في تنظيم هذا المنتدى في مدينة مالمو. رغبتنا تتمثل في أن يتمكن أي شخص في أن يعبّر عن نفسه باللغة التي يختار.
ننوي توسيع مجال اللغات الحيّة و السلبية في هذه المناسبة مع اهتمام خاص بلغات أوروبا الشرقية و بلدان البلطيق و أوروبا الشمالية، السلافية و لغة السامي و نفس الأمر بالنسبة للغة الفنلندية و التركية و كلّ اللغات التي يتكلم بها المهاجرون كالكردية و الفارسية و البيرمانية و النيبالية الخ. أي زوج لغوي يجب أن يكون دّالا و يؤخذ بعين الاعتبار.
نحن في حاجة إلى مساعدتكم سواء تمكنتم من حضور المنتدى في شهر أيلول أو لم تتمكنوا، كمترجمين فوريين و في هذه الحالة الأخيرة نأمل في أن تساعدونا عبر تعبئة مترجمين فوريين متطوعين.
العمل خلال المنتدى ( من السابع عشر إلى الواحد و العشرين من أيلول، ساعتان من المناوبة، و كلّ مترجم فوري للحصّة، و كلّ حصّة تدوم من عشرين إلى ثلاثين دقيقة عمل، حوالي ست ساعات من العمل) يعتبر تطّوعيا، لكن لجنة تنظيم المنتدى الاجتماعي الأوروبي ستوفّر بالطبع التنّقل و السكن و المأكل و كذلك النقل المحلي.
، إذا كنت قارئا/ أو طالبا خريجا في الترجمة.(www.babels.org/article21.html إذا وافقتم على قانون مبادئ بابل(
أو مترجما فوريا محترفا في أحد اللغات الشمالية أو لغة إحدى دول البلطيق أو إحدى دول أوروبا الشرقية أو أية دولة http://www.babels.org/article5.htmlأخرى، أو إذا كنت تتقن بشكل جيّد زوجا لغويا، قم بتسجيل نفسك في
إذا لم تكن مشغولا و يهمك الالتحاق بهذا المنتدى، يرجى فحص مربعات الاختيار للمنتدى الاجتماعي الأوروبي (مالمو 2008) في أسفل صفحة بيانات تسجيلك.
إذا كان بإمكانك تعبئة متطوعين أو كنت على علم بأشخاص يرغبون في المساعدة، حوّل هذه الرسالة إليهم، و بالأخص طلاّب الترجمة الفورية، و شجّعهم على تسجيل أنفسهم. نحن بصدد البحث عن اتصالات في جامعات بلدان البلطيق و أوروبا الشرقية و شمال أوروبا إلخ. نحتاج بالتحديد أن يتم نشر و إلصاق إعلانات طلب التطوّع عبر الجامعات أو إرسالها عبر البريد الاليكتروني و المساعدة في التعبئة في كلّ البلدان أو المدن الأوروبية و بالأخص في معاهد الترجمة الفورية.
نحن رهن إشارتكم و مستعدّون للإجابة على أي أسئلة لتفسير كيفية تنظيم الترجمة الفورية في المنتدى، كما أننا مستعدون . و يمكنك أيضا أن esf@babels.orgلإرسال الإمدادات و الموادّ التعليمية اللازمة. اتصل بنا على البريد الالكتروني
.http://www.babels.org/forumتشاركنا أفكارك و اقتراحاتك عبر منتدى موقع بابل
يمكن أيضا أن توجد سلفا مجموعة متطوعي بابل منسقين في المنطقة التي تسكنونها. إذا لم يوجد أي منسق في بلدك أو في لغتك، يجب عليك أن تشرع في بدء تنسيق محلي بنفسك عبر دعوة آخرين إلى الالتحاق.
بابل يعمل كبنية مسطّحة و ليست لديه مجموعات تنسيق دائمة. هدفنا هو خلق فريق منفتح من المتطوعين حيث كلّ مهتم بمشروع معيّن يمكنه أن يشارك كمترجم فوري أو كمنّسق ولديه إمكانية تخصيص جزء من وقته لعمله التطوعي. يمكنك تقديم المساعدة كمنسق بابل بشتى الطرق و درجات الالتزام. التنسيقات تعمل كروابط بين المتطوعين و تنسيقات على المستوى الوطني و منظمي المنتدى.
بابل يعتبر كشبكة عالمية من المترجمين الفوريين المتطوعين و المترجمين اللذين يرغبون في توظيف مهاراتهم لمصلحة الحركات الاجتماعية و الوطنية الملتزمة بقانون مبادئ المنتديات الاجتماعية. كما نساهم أيضا في النقاشات حول دور اللغة في آليات الهيمنة الثقافية و في انتقال الأفكار بين مختلف الحركات الاجتماعية و المواطنية. أنشئت بوابة بابل بهدف دمقرطة المنتديات الاجتماعية، لتأكيد ذلك: بالمصادر المتوفرّة أن يصيربمقدورنا توفير ترجمة فورية من طرف عدد قليل من التنظيمات، لعدد قليل من اللغات المهيمنة أو السائدة، أن يصير بإمكان أي شخص الحصول على ترجمة فورية في كل ّلغة و أي لغة يرغب فيها. من الأهمية بمكان أن يدرك بأننا لا نوفر خدمة رخيصة بل أننا نعمل بشكل جدي و أنّ أعضاءنا يساهمون في كامل تظاهرة المنتدى الاجتماعي . لا تدعم بوابة بابل أي عمل لا يتسم بالمهنية وأعضاؤها مصممون على ضمان جودة تتطور من منتدى اجتماعي إلى آخر.
إذا كنت تعتقد أن بمقدورك مساعدتنا لبلوغ مساهمة متميزة عبر دعوة مترجمين فوريين متطوعين للعمل، ليصيروا متطوعين لبوابة بابل)!
فعالم آخر سيصير ممكنا،
بابل بلدان الشمال و التنسيق الأوروبي.

GL

Querido amigo:
Suecia será a anfitrioa do V Foro Social Europeo (http://www.esf2008.org) que se desenvolverá entre o 17 e o 21 de setembro deste ano. Babels, a rede de tradutores e intérpretes voluntarios (www.babels.org), composta por ó redor de 9000 membros de todo o mundo, colabora na organización do Foro en Malmö. Quixeramos asegurar que todos puidesen expresarse libremente na lingua da súa elección.
Temos a intención de ampliar o número de linguas activas e pasivas en Malmö, cunha atención especial necesaria para as linguas nórdicas, bálticas, de Europa do Leste, eslavas e saami, así como para o finés, o turco e outras linguas faladas por inmigrantes, tales coma o kurdo, persa, birmano, nepalés, etc. ¡Calquera combinación lingüística podería ser significativa! Necesitamos a túa axuda, se podes asistir ó Foro en setembro, como intérprete voluntario ou se non, colaborando para mobilizar a novos intérpretes voluntarios.
O traballo durante o foro (do 17 ó 21 de setembro, en quendas de 2 horas, con outro intérprete na cabina, cada un traballando entre 20 e 30 minutos, 6 horas ó día) é voluntario pero o Comité Organizador do FSE, como é evidente, proporcionará transporte, aloxamento e manutención, así como transporte local.
Se estás de acordo coa Carta de Principios de Babels (www.babels.org/article21.html); se es profesor / estudante de interpretación / intérprete profesional nun país nórdico, báltico, de Europa do Leste ou de calquera outra parte ou se es bilingüe / coñeces dúas linguas moi ben, rexístrate en http://www.babels.org/article5.html. Se estás dispoñible e interesado en participar, ten a ben marcar a casa FSE MALMÖ 2008 ó final do teu perfil.
Se podes axudar a mobilizar a voluntarios ou coñeces a xente que tal vez quixera colaborar, reenvía esta mensaxe ós teus contactos, en especial a estudantes de interpretación, e anímaos a rexistrarse. Buscamos contactos en universidades de países nórdicos, bálticos, de Europa do Leste, etc. De maneira específica buscamos a persoas que colguen carteis de “Chamamento a voluntarios” en universidades ou que os envíen por correo electrónico e axuden á mobilización en todos os países e cidades europeas, sobre todo en escolas de interpretación.
Estamos dispostos a responder calquera pregunta e a explicar como se organiza a interpretación nun foro, así como a enviar material de difusión e didáctico. Contacta connosco en esf@babels.org. Tamén podes compartir as túas ideas e suxestións mediante o foro de Babels en http://babels.org/forum. Pode que xa exista un grupo de coordinadores voluntarios de Babels para a rexión na que vives. Se non hai ninguén que coordine Babels no teu país/lingua(s), tal vez queiras iniciar ti mesmo unha coordinadora rexional, invitando a outra xente.
Babels funciona como unha estrutura plana e non conta con grupos de coordinación permanentes. O noso obxectivo é crear un equipo aberto de voluntarios no que todos os interesados en determinado proxecto poidan participar como intérpretes ou coordinadores e conten coa posibilidade de pasar parte do seu tempo libre como voluntarios para a organización. Como coordinador de Babels podes colaborar de moitos xeitos e con diversos graos de compromiso. As coordinadoras funcionan como enlaces entre os voluntarios, outras coordinadoras nacionais e os organizadores do foro.

Babels é unha rede internacional de intérpretes e tradutores voluntarios que queren empregar as súas habilidades a prol dos movementos cidadás e sociais que se adhiren á Carta de Principios dos Foros Sociais. Non obstante, tamén contribuímos a debates sobre o papel que desempeña a lingua nos mecanismos de dominación cultural e na circulación de ideas entre os diversos movementos cidadás e sociais. Babels creouse para democratizar os foros sociais: para garantir que, cos recursos que un pequeno número de organizacións puñan a disposición da interpretación nun escaso número de linguas dominantes, todos puidesen acceder á interpretación en todas e cada unha das linguas necesarias. É importante ter en conta que non proporcionamos un servizo chafalleiro; traballamos con seriedade e os nosos membros participan en todo o proceso do foro social. Babels non é partidaria do traballo carente de profesionalidade e os seus membros están decididos a garantir que a calidade mellora de un FSE a outro.
Se pensas que podes axudarnos a conseguir unha participación máis significativa mediante un chamamento á acción dos intérpretes voluntarios, ¡faite voluntario de Babels!
Outro mundo é posible,
Nordic Babels e as coordinadoras europeas

CA

Estimat amic:

Suècia acull el cinquè Fòrum Social Europeu (http://www.esf2008.org8) que tindrà lloc del 17 al 21 de setembre d’aquest any. Babels, la xarxa de traductors i intèrprets voluntaris (www.babels.org) que compta amb aproximadament 9.000 membres de tot el món, està ajudant a organitzar el Fòrum de Malmö. L’objectiu és que tothom puga expressar-se en la llengua que vulgui.

Tenim la intenció d’ampliar el nombre de llengües actives i passives a l'esdeveniment de Malmö, parant especial atenció a les llengües nòrdiques, bàltiques, de l'Europa de l’Est, eslaves i sami, al igual que el finlandès, el turc, i també llengües de les comunitats d’immigrants, com per exemple el kurd, el persa, el birmà, el nepalès, etc. Qualsevol combinació lingüística pot ser útil! Tant si podeu assistir al Fòrum en setembre com a intèrpret voluntari o no, necessitem de la vostra ajuda per a mobilitzar més intèrprets voluntaris.

El treball que realitzareu al Fòrum (del 17 al 21 de setembre, en torns de 2 hores amb un altre intèrpret en cabina, cadascú treballant 20 o 30 minuts, sis hores al dia) és voluntari; no obstant això, el Comitè Organitzatiu del FSE es farà càrrec del transport, l'allotjament i els menjars, i a més a més, també cobrirà els desplaçaments locals.

Si ets d'acord amb la Carta de Principis de Babels (www.babels.org/article21.html), si ets un professor o un estudiant d'interpretació, si treballes com a intèrpret professional en un país nòrdic, bàltic, de l'Europa de l’Est, o d'un altre lloc, ets bilingüe o tens bon nivell en almenys 2 llengües, registra’t a http://www.babels.org/article5.html8. Si ets disponible i t'interessa participar, si et plau marca la casella FSE MALMÖ 2008 al final de la pàgina del teu perfil.

Si pots ajudar a mobilitzar voluntaris o coneixes gent a qui puga interessar-li ajudar, reenvia aquest missatge als teus contactes, en particular a aquells que estiguen relacionats amb la interpretació, i anima'ls a registrar-s'hi. Busquem contactes a les universitats dels països nòrdics, bàltics, de l'Europa de l’Est, etc. Necessitem gent perquè penge cartells de Crida de Voluntaris per les universitats o perquè els envien per correu i ajuden amb la mobilització en cada país i ciutat europeus, sobretot a les facultats d'interpretació.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu i per explicar com s'organitza la interpretació al Fòrum, a més de per a enviar-vos informació i material didàctic. Pots contactar amb nosaltres a esf@babels.org. També pots expressar les teues idees i propostes per mitjà del Fòrum de Babels a http://www.babels.org/forum8.

Potser ja existeix un grup de coordinadors voluntari de Babels en la regió on vius; no obstant això, si no hi ha ningú al teu país o a les teues llengües ocupant-se de coordinar, pots animar-te i començar tu mateix una coordinació regional, i convidar altra gent.


Babels treballa amb una estructura horitzontal i no te grups de coordinació permanents. El nostre objectiu és crear un equip obert de voluntaris al qual qualsevol persona interessada en un projecte concret pugui participar com a intèrpret o com a coordinador. A més a més, aquesta persona gaudirà de la possibilitat de passar el seu temps lliure com a voluntari de la xarxa. Tu pots ajudar com a coordinador de Babels de moltes maneres i amb diferents graus de responsabilitat. Els coordinadors treballen com a nexe entre els voluntaris, altres coordinadors nacionals i els organitzadors del Fòrum.

Babels és una xarxa internacional d'intèrprets i traductors voluntaris que volen utilitzar les seues habilitats en benefici dels moviments socials i ciutadans que es recullen a la Carta de Principis dels Fòrums Socials. A banda d'això, també contribuïm als debats sobre el paper que desenvolupa la llengua en els mecanismes de la dominació cultural i en la circulació d'idees entre els diversos moviments socials i ciutadans. Babels es va crear amb la finalitat de democratitzar els Fòrums Socials; amb els recursos per a la interpretació que un reduït nombre d'empreses va oferir en un reduït nombre de llengües dominants, Babels volia assegurar-se que tothom poguera tindre accés a la interpretació en totes y cadascuna de les llengües requerides. És important recordar que el servei que oferim és de bona qualitat, ens prenem el nostre treball seriosament i els nostres membres participen al llarg de tot el procés del Fòrum Social. Babels no recolza el treball poc professional i, pel que fa a la millora de la qualitat, els seus membres estan decidits a superar-se amb cada FSE.

Si penses que pots ajudar-nos amb la crida d’intèrprets voluntaris i així aconseguir una major participació al FSE, fes-te voluntari de Babels!

Un altre món és possible,

Babels Països Nòrdics i els coordinadors europeus.

IT

Caro amico,

La Svezia ospiterà il 5° Forum Sociale Europeo (http://www.esf2008.org∞) che avrà luogo dal 17 al 21 settembre di quest’anno. Babels, la rete di traduttori ed interpreti volontari (www.babels.org), con circa 9,000 membri in tutto il mondo, sta aiutando ad organizzare il Forum a Malmö. Vogliamo essere certi che ciascuno abbia la possibilità di esprimersi nella lingua prescelta.

Vogliamo aumentare il numero di lingue attive e passive per l’appuntamento di Malmö, rivolgendo un’attenzione speciale alle lingue nordiche, baltiche dell’Europa dell’est, slave e Sami, nonché al finlandese e al turco e alle altre lingue parlate dagli immigrati come il curdo, il farsi, il birmano, e il nepalese ecc. Tutte le combinazioni linguistiche sono importanti!
Abbiamo bisogno del tuo aiuto, sia che tu possa partecipare al Forum di settembre come interprete volontario, sia nel caso contrario, in quanto puoi aiutarci a mobilitare altri interpreti.

Il lavoro durante il Forum (dal 17 al 21 sett., turni di due ore, con un altro interprete in cabina, con turni di 20 / 30 minuti ciascuno, per sei ore al giorno) è volontario, ma il Comitato Organizzativo ESF provvederà a fornire il trasporto, l’alloggio e i pasti, nonché il trasporto in loco.

Se sei d’accordo con la Carta dei Principi di Babels (www.babels.org/article21.html); se sei un laureando o un lettore in interpretazione o un interprete professionista in un paese nordico, baltico, dell’est Europa o altrove, oppure se sei bilingue o conosci bene due lingue, registrati a http://www.babels.org/article5.html∞. Se sei disponibile ed interessato a partecipare, clicca sulla casella ESF MALMÖ 2008 alla fine della pagina con il tuo profilo.

Se puoi aiutarci a mobilitare volontari o se conosci persone che possano farlo, inoltra questo messaggio ai tuoi contatti, specialmente studenti di interpretariato ed invitali a registrarsi. Cerchiamo contatti specialmente in università del nord Europa, dell’Europa dell’est e dei paesi baltici ecc. Abbiamo bisogno in particolar modo di persone che appendano Appelli per Volontari nelle università o che possano inviarle via e-mail e ci aiutino con la mobilitazione in tutti i paesi e le città, specialmente nelle scuole per interpreti.

Siamo pronti a rispondere ad ogni domanda e a spiegare come siano organizzati gli interpreti del Forum e ad inviare documentazione utile per prepararsi. Contattaci a esf@babels.org. Puoi anche condividere idee e suggerimenti attraverso il Forum di Babels su http://www.babels.org/forum∞. Potrebbero già esistere gruppi di coordinatori di volontari Babels per la regione in cui vivi. Se non ve ne sono per il tuo paese o per le tue lingue puoi anche dare vita ad un coordinamento regionale ed invitare altre persone.


Babels funziona con una struttura piatta e quindi non ha gruppi di coordinamento permanenti. Il nostro scopo è quello di creare una squadra aperta di volontari in cui tutti siano interessati ad un progetto e possano partecipare come interpreti e coordinatori ed avere a possibilità di spendere un po’ del loro tempo libero facendo del volontariato per la nostra rete. Come coordinatore di Babels puoi essere di aiuto in molti modi e a diversi livelli di impegno. Il coordinatore funge da link tra i volontari, tra gli altri coordinatori nazionali e gli organizzatori del Forum.

Babels è una rete internazionale di interpreti e traduttori volontari che vogliono utilizzare le proprie capacità a beneficio dei movimenti sociali e di cittadini che aderiscono alla Carta dei Principi dei Forum Sociali. Inoltre, diamo il nostro contributo nei dibattiti sul ruolo svolto dalle lingue nei meccanismi di dominio culturale e di circolazione delle idee tra i vari movimenti sociali e di cittadini. Babels è stata creata per rendere democratici i Forum sociali: per essere sicuri che, con le risorse rese disponibili per l’interpretazione da un piccolo numero di organizzazioni in un piccolo numero di lingue dominanti, tutti possano avere accesso all’interpretazione in ciascuna richiesta. È importante ricordare che non forniamo un servizio di scarsa qualità; ma noi lavoriamo seriamente e i nostri membri partecipano in tutto il processo del Forum Sociale. Babels non è favorevole ad un lavoro non professionale ed i suoi membri vogliono migliorare la qualità dell’interpretazione forum dopo forum.

Se pensi di poterci aiutare a raggiungere una maggiore partecipazione chiamando nuovi volontari all’azione, diventa un volontario Babels!
Un altro mondo è possibile,

Nordic Babels e il coordinamento Europeo

EL

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Η Σουηδία θα φιλοξενήσει το 5ο Ευρωπαΐκό Κοινωνικό Φόρουμ (http://www.esf2008.org) το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17 Σεπτεμβρίου εώς τις 21 Σεπτεμβρίου αυτού του έτους. Οι BABELS , το δίκτυο εθελοντών διερμηνέων και μεταφραστών (www.babels.org), με 9.000 μέλη παγκοσμίως, συμμετέχουν στην προετοιμασία της οργάνωσης και την διεξαγωγή του Φόρουμ στο Malmö. Θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα σε όλους να εκφραστούν στην γλώσσα της επιλογής τους.

Στοχεύουμε στην διεύρυνση των γλωσσών διεξαγωγής των ομιλιών αλλά και στην διεύρυνση των γλωσσών διερμηνείας στο forum του Malmö, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές , Βαλτικές , Ανατολικο-ευρωπαϊκές, Σλαβικές και Σάμι γλώσσες, όπως επίσης και στην Φινλανδική ,στην Τουρκική αλλά και σε άλλες γλώσσες που ομιλούνται από τους μετανάστες, όπως την Κουρδική, την Περσική (Farsi), την Βιρμανική (Burmese), Νεπαλέζικα, κλπ. Όλοι οι γλωσσικοί συνδυασμοί είναι σημαντικοί! Χρειαζόμαστε την βοήθεια σας, είτε ως εθελοντές διερμηνείς, εφόσον μπορείτε να παραστείτε στο Φόρουμ τον Σεπτέμβριο , ή στην περίπτωση που είναι αδύνατο να παραστείτε , βοήθηστε μας να κινητοποιήσουμε νέους εθελοντές διερμηνείς.

Η εργασία , κατά την διάρκεια του Φόρουμ ( από τις 17 Σεπ εώς 21 Σεπ, - 2ωρες βάρδιες, με ακόμη ένα διερμηνέα στον θάλαμο, δουλεύοντας σε 30λεπτες διερμηνείες, και συνολικά δουλεύοντας 6 ώρες την ημέρα) είναι εθελοντική, αλλά η επιτροπή διοργάνωσης του ΕΚΦ , θα παρέχει φυσικά την μεταφορά, στέγαση και σίτηση, όπως επίσης και τις τοπικές μετακινήσεις.

Αν συμφωνείτε με τις αρχές και τον σκοπό των BABELS, (www.babels.org/article21.html) και είστε ομιλητές/τελειόφοιτοι σχολών διερμηνείας/επαγγελματίες διερμηνείς στις Σκανδιναβικές , Βαλτικές, Ανατολικόευρωπαϊκές χώρες ή σε μια άλλη χώρα, ή αν είστε δίγλωσσοι (γνωρίζετε δηλαδή δύο γλώσσες άψογα), μπορείτε να δηλώσετε εγγραφή στην ιστοστελίδα http://www.babels.org/article5.html

Αν είστε διαθέσιμοι και θέλετε να συμμετέχετε , παρακαλούμε τσεκάρετε την επιλογή ESF MALMÖ 2008 στο κάτω μέρος της σελίδας.


Εάν μπορείτε να βοηθήσετε στην εύρεση εθελοντών ή γνωρίζετε ανθρώπους που ίσως θέλουν να βοηθήσουν, προωθήστε αυτό το μύνημα στις επαφές σας, ιδιαίτερα σε φοιτητές μετάφρασης και διερμηνείας και ενθαρρύνετε τους να εγγραφούν. Αναζητούμε μεσολαβητές για πανεπιστήμια σε Σκανδιναβικές , Ανατολικο-ευρωπαϊκές και Βαλτικές χώρες, κλπ. Συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε ανθρώπους για να προωθήσουν την ανακοίνωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εθελοντές διερμηνείς αναρτώντας αφίσες σε πανεπιστήμια και σχολές ή μέσω email και για να βοηθήσουν με την κινητοποίηση εθελοντών, ιδιαιτέρως από σχολές Μεταφραστών/Διερμηνέων σε κάθε Ευρωπαϊκή πόλη και χώρα.

Είμαστε στην διάθεση σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και να σας εξηγήσουμε πως οργανώνονται οι υπηρεσίες διερμηνείας στα Φόρουμ και να σας αποστείλουμε επίσης διδακτικό υλικό καθώς και υλικό κοινωνικής ενθάρρυνσης (OUTREACH). Επικοινώνησε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση esf@babels.org ή μέσω της τοπικής σου συντονιστικής ομάδας [Babels-UK]. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας μέσω του Φόρουμ των BABELS στην διεύθυνση http://www.babels.org/forum . Μπορεί να υπάρχει ήδη μια συντονιστική ομάδα εθελοντών για την περιοχή που διαμένεις, στους οποίους μπορείτε να αποτανθείτε και να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Αν πάλι δεν υπάρχει μια τοπική οργάνωση ή μια οργάνωση για την γλώσσα σου, ίσως θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια καινούρια , εσείς οι ίδιοι ή και μαζί με άλλους.


Οι Babels λειτουργούν ως οριζόντια οργάνωση και δεν έχουν μόνιμες συντονιστικές επιτροπές. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ανοικτή ομάδα εθελοντών συντονισμού, στην οποία μπορεί να συμμετέχει όποιος ενδιαφέρεται για κάποιο συγκεκριμένο project και να αφιερώσει λίγο από τον ελεύθερο χρόνο του και τις εθελοντικές υπηρεσίες του στο δίκτυο.Οι συντονιστικές ομάδες λειτουργούν ως σύνδεσμοι ανάμεσα σε εθελοντές, σε άλλες συντονιστικές και στους διοργανωτές του Φόρουμ.

‘Οπως είναι γνωστό, οι BABELS είναι ένα διεθνές δίκτυο εθελοντών μεταφραστών και διερμηνέων που χρησιμοποιούν τις δεξιότητες τους προς όφελος των κοινωνικών κινημάτων και των κινήσεων των πολιτών που ασπάζονται τις αρχές των Κοινωνικών Φόρουμ. Ακόμη , συνεισφέρουμε α. στον διάλογο για τον ρόλο που παίζει η γλώσσα στους μηχανισμούς πολιτιστικής υπεροχής και β. στην διακίνηση ιδεών ανάμεσα σε διάφορα κοινωνικά κινήματα και πρωτοβουλίες πολιτών. Η BABELS δημιουργήθηκε με σκοπό την εκδημοκράτιση των Κοινωνικών Φόρουμ, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας σε όποια γλώσσα χρειάζεται. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε πως δεν παρέχουμε πρόχειρη εργασία αλλά εργαζόμαστε με σοβαρότητα και τα μέλη μας συμμετάσχουν διεξοδικά καθόλην την διάρκεια των κοινωνικών φόρουμ. Οι BABELS δεσμεύονται να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες που βελτιώνονται από το ένα ΕΚΦ στο άλλο.

Αν πιστεύετε πως μπορείτε να μας βοηθήσετε να έχουμε μια πετυχημένη συμμετοχή καλόντας ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν , ή είστε δυνατοί /ές στην οργάνωση , γιατί δεν γίνεστε Συντονιστής των εθελοντών μας ;

Ένας Άλλος Κόσμος είναι Εφικτός

Babels Σκανδιναβίας και Ευρωπαικές Συντονιστικές

DE

Liebe Freunde,

Schweden ist der Gastgeber des fünften Europäischen Sozialforums (http://www.esf2008.org∞), welches dieses Jahr vom 17ten bis 21ten September stattfindet. Babels, das Netzwerk freiwilliger ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen (www.babels.org), zu dem weltweit etwas 9000 Mitglieder zählen, hilft bei der Organisation des Forums in Malmö. Wir möchten dort allen TeilnehmerInnen die Möglichkeit geben, sich in der von ihnen gewünschten Sprache auszudrücken.

Wir haben vor in Malmö eine größere Anzahl aktiver und passive Sprachen als bisher anzubieten, wobei das Hauptaugenmerk hierbei sowohl auf nordeuropäischen, baltischen, osteuropäischen, slawischen und samischen Sprachen als auch auf Finnisch und Türkisch liegt, sowie auf anderen von EinwanderInnen gesprochenen Sprachen wie Kurdisch, Farsi, Burmesisch, Nepali etc. Jede Sprachkombination könnte wichtig sein! Wir brauchen Eure Hilfe, ob Ihr nun im September als DolmetscherInnen oder ÜbersetzerInnen dabei sein könnt, oder nicht, aber stattdessen mithelft, neue freiwillige DolmetscherInnen dafür zu gewinnen.

Die Arbeit während des Forums (vom 17ten bis 21ten September, 2 Stunden dauernde Schichten, zu zweit in einer Kabine, jede/r dolmetscht jeweils 20 bis 30 Minuten, insgesamt 6 Stunden pro Tag) geschieht auf freiwilliger Basis, aber das ESF Organisationskomitee wird natürlich die Anreise, eine Unterkunft, Verpflegung so wie den Transport vor Ort stellen.

Wenn Ihr die Babels Prinzipencharta gutheißt (www.babels.org/article21.html); wenn Ihr entweder selber Dolmetschen unterrichtet, kurz vor dem Abschluß als DolmetscherIn steht oder bereits als DometscherIn in einem skandinavischen, baltischen, osteuropäischen Land oder auch woanders arbeitet oder wenn Ihr bilingual seid oder zwei Sprachen sehr gut könnt, dann meldet Euch an unter http://www.babels.org/article5.html∞. Wenn Ihr dann Zeit habt und daran interessiert seid, teilzunehmen, dann macht ein Häkchen bei ESF MALMÖ 2008 unten auf der Seite mit Eurem Profil.

Wenn Ihr bei der Mobilisierung von Freiwilligen helfen könnt oder Leute kennt, die vielleicht helfen möchten, dann leitet diese Nachricht weiter, besonders an DolmetscherInnen im Studium, und bittet sie, sich anzumelden. Wir brauchen Kontakte zu Studierenden an Universitäten in nordischen, osteuropäischen, baltischen Ländern etc. Ganz konkret brauchen wir Leute, die an ihren Universitäten Plakate mit dem Aufruf, sich zum Dolmetschen zu melden, aufhängen oder den Aufruf per Mail weiterleiten und bei der Suche nach DolmetscherInnen in jedem europäischen Land und jeder europäischen Stadt helfen, besonders an Ausbildungseinrichtungen für DolmetscherInnen.

Gerne beantworten wir alle Fragen und erklären, wie das Dolmetschen beim Forum organisiert ist oder schicken Euch Anwerbe- oder Informationsmaterial. Schreibt uns unter esf@babels.org. Außerdem könnt Ihr Eure Ideen und Vorschläge auch auf dem Babels Forum unter http://www.babels.org/forum∞ austauschen. Möglicherweise gibt es ja sogar schon eine Gruppe mit Babels FreiwilligenkoordinatorInnen wo Ihr lebt. Wenn es noch niemanden gibt, der die Koordination für Babels in Eurem Land / für Eure Sprache übernommen hat, wollt Ihr vielleicht selber die Koordination in Eurem Gebiet in die Hand nehmen und Andere zum Mitmachen einladen.

Die Arbeit bei Babels wird mithilfe flacher Strukturen bewerkstelligt und es gibt keine festen Koordinationsgruppen. Unser Ziel ist es, ein offenes Freiwilligenteam zu schaffen, bei dem alle, die an einem bestimmten Projekt interessiert sind, als DolmetscherInnen oder KoordinatorInnen mitmachen können und die Gelegenheit haben, einen Teil ihrer Freizeit mit Freiwilligenarbeit für das Netzwerk zu verbringen. Als Babels KoordinatorInnen könnt Ihr auf viele Arten helfen, wobei es Aufgaben gibt, die viel Engagement erfordern, und andere, wo ein wenig genügt. Die KoordinatorInnen fungieren als Bindeglied zwischen den Freiwilligen, anderen nationalen KoordinatorInnen und den OrganisatorInnen des Forums.

Babels ist ein internationales Netzwerk freiwilliger DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen, die Ihre Fähigkeiten zum Wohle derer einsetzen wollen, die sich der Prinzipiencharta des Sozialforums verschrieben haben. Doch darüberhinaus nehmen wir auch an Diskussionen darüber Teil, welche Rolle die Sprache bei den Mechanismen der kulturellen Domination und bei der Verbreitung von Ideen unter den verschiedenen sozialen Bewegungen und Bürgerinitiativen spielt. Babels wurde gegründet, um die Sozialforen zu demokratisieren: um sicherzustellen, daß alle - unter Zuhilfenahme der Ressourcen fürs Dolmetschen, die von einer kleinen Gruppe von Organisationen in einigen wenigen dominanten Sprachen zur Verfügung gestellt wurden, - mit gedolmetschten Texten in jeder benötigten Sprache versorgt werden können. Es ist wichtig, sich hier immer vor Augen zu halten, daß wir nicht einfach einen billigen Dienst leisten; wir leisten seriöse Arbeit und unsere Mitglieder nehmen an allen Abläufen des Sozialforums teil. Babels befürwortet unprofessionelles Arbeiten nicht und unsere Mitglieder arbeiten mit Entschlossenheit daran, die Qualität der Übersetzungen bei jedem ESF zu steigern.

Wenn Ihr uns dabei helfen wollt, die Teilnahme am ESF bedeutender zu machen, indem Ihr freiwillige DolmetscherInnen rekrutiert, dann meldet Euch als Freiwillige bei Babels an!
Eine andere Welt ist möglich,

Das nordische Babels und die europäischen KoordinatorInnen

EN

Dear friend,

Sweden will be hosting the 5th European Social Forum (http://www.esf2008.org∞) taking place from September 17th- 21st this year. Babels, the network of volunteer translators and interpreters (www.babels.org), with around 9,000 members worldwide, is helping organise the Forum in Malmö. We would like to make sure everyone can express themselves in the language of their choice.

We intend to broaden active and passive languages at the Malmö event, with special attention required for Nordic, Baltic, Eastern European, Slavic and Sami languages, as well as Finnish and Turkish, and other languages spoken by immigrants, such as Kurdish, Farsi, Burmese, Nepali, etc. Any language combination might be significant!
We need your help, whether you can attend the Forum in September, as a volunteer interpreter, or not, in this case helping mobilise new volunteer interpreters.

The work during the forum (from Sep. 17 to 21, 2 hour shifts, with another interpreter in the booth, each working 20 to 30 minutes, six hours per day) is volunteer, but the ESF Organizing Committee will obviously provide transportation, accommodation and meals, as well as local transportation.

If you agree with the Babels Charter of Principles (www.babels.org/article21.html); if you are a lecturer/graduating student in interpreting/professional interpreter in a Nordic, Baltic, Eastern European country or elsewhere, or if you are bilingual/know two languages very well, register at http://www.babels.org/article5.html∞. If you are available and interested in taking part, please check the box ESF MALMÖ 2008 at the bottom of your profile page.

If you can help mobilising volunteers or you know people who would perhaps want to help, forward this message to your contacts, especially interpreting students, and encourage them to register. We are looking for contacts at universities in Nordic, Eastern European, Baltic countries, etc. We specifically need people to hang Call for Volunteers posters around universities or send it by e-mail and help with mobilisation in each European country and city, especially at Interpreting Schools.

We are ready to answer any questions and explain how interpretation is organised at a Forum, as well as to send outreach and didactic material. Contact us at esf@babels.org. You can also share your ideas and suggestions by means of the Babels Forum at http://www.babels.org/forum∞. There may exist already a group of Babels volunteer coordinators for the region you live in. If there is no-one coordinating for Babels in your country/language(s), you may wish to start up a regional coordination yourself, inviting other people.


Babels works as a flat structure and does not have permanent coordination groups. Our aim is to create an open team of volunteers in which everyone interested in a certain project can participate as an interpreter or a coordinator and have the possibility of spending some of their free time volunteering for the network. You can help out as a Babels coordinator in many ways and degrees of commitment. The coordinations work as links between the volunteers, other national coordinations and the organisers of the Forum.

Babels is an international network of volunteer interpreters and translators who want to use their skills for the benefit of those social and citizens’ movements adhering to the Charter of Principles of Social Forums. Yet, we also contribute to discussions on the part language plays in the mechanisms of cultural domination and in the circulation of ideas between the various social and citizens’ movements. Babels was created in order to democratise Social Forums: to make sure that, with the resources made available for interpreting by a small number of organisations in a small number of dominant languages, everyone could have access to interpretation in each and every language needed. It is important to bear in mind that we do not provide a cheap service; we work seriously and our members participate in the whole Social Forum process. Babels does not support unprofessional work and its members are determined to ensure quality improves from one ESF to the other.

If you think you can help us attain a more significant participation by calling volunteer interpreters into action, become a Babels volunteer!
Another World is Possible,

Nordic Babels and the European coordinations


Last edited by GrazieBear
Thu, 07 Aug 2008 13:13 CEST [diff]

Title of the page/Titre

EN This page is a template intended for pages related to the MalmoEsf project. To create a MalmoEsf page, click on clone this page, replace the title with a meaningful one and replace this paragraph with the actual page content. This page belongs to CategoryTemplate (which contains other useful templates).
Do not forget to change ACLs for this page to: UsergroupMalmoEsf where needed!

FR Cette page est un modèle pour toutes les pages pour le projet MalmoEsf. Pour créer une page MalmoEsf, cliquez sur cloner cette page, remplacez le titre de la page avec un titre compréhensible et remplacez ce paragraph avec le contenu de votre page. Cette page appartient à la catégorie CategoryTemplate (ou vous trouverez d'autres modèles utiles).
N'oubliez pas de changer les ACLs pour cette page pour: UsergroupMalmoEsf là où vous pensez que c'est nécessaire!CategoryMalmoEsf
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki