MalmoEsf

Last edited by SophieSermage
Tue, 19 Aug 2008 10:19 CEST [diff]

Email to Seminars Coordinators: Abstracts and Names of the speakers

EN English
SV Svenska
ES Español?
IT Italiano?
FR Français?EN / EN / EN / EN / EN

Advance Information Requested for a Better Quality of Interpretation at the ESF.

Dear Friend,

As we are sure you are aware, Babels, the international network of volunteer interpreters and translators, is organising the simultaneous interpretation at the ESF in Malmö.

In order for Babels volunteers to deliver a good level of interpretation it is essential that the interpreters receive at the very least some background information in advance about the content of the speeches in your activity.

It is crucial that you forward the attached form to the speakers of your seminar and make sure that you collect the necessary information quickly, consistently and accurately and send it back to seminar-info@babels.org in a single file saved under the registration code your activity.

It is your responsibility as coordinator of the activity you submitted to notify Babels of the necessary background information prior to the ESF. Babels needs this information returned before the 28 of August 2008, the latest!

Remember, if you haven't requested languages when you submitted your activities, Babels will allocate these languages for you. If you are in this case, submit this form as soon as possible so that Babels choose languages according to speakers' languages.

We look forward to hearing from you
Best Wishes,

Information on the activity
1. Title of seminar/plenary:

2. Activity registration code:

3. Name of all the organisations involved in the seminar or plenary (including the meaning of acronyms if any

4. Two sentences on the topic of the seminar and key acronyms if any (e.g WTO, FTA, etc.)

Speakers’ Form
NB. Please, fill one form for each speaker who will participate in your seminar and gather them on this single document.

Speaker 1

a. First Names

b. Surname

c. language in which s/he will deliver the speech (this is a very important piece of information, please verify with the speaker first the exact language in which s/he is willing to use to deliver his/her speech and insist that although anyone in the Social Forum is free to speak in the language of his/her choice, it is highly recommended that speakers use their mother tongue or a foreign language in which they are absolutely fluent)

3. Abstract
The abstract should include relevant information including:
a. A few sentences about the content of the speech
b. keywords and specialist terms
c. figures and key dates
d. Organisations and acronyms to be used in the speech (eg: UN, United Nations)
e. names of treaties, laws and other regulation if relevant

4. Full text of speech if available:

This information may be used afterwards in some of the memory projects developed around the ESF and WSF. It will be publicly available under a creative common licence.

The text may be published

- in the internet

- in printed form

- .............................................
Please strike out what you don’t agree with, add if necessary

If nothing is marked we assume that you agree with a publication of the text.

Speaker 2
Speaker 3, etc....


SV / SV / SV / SV / SV

Detaljerad information efterfrågas för att förbättra kvaliten på tolkningen på ESF.
Kära Vän,

Som du säkert är medveten om kommer Babels, det internationella nätverket av frivilliga tolkar att organisera simultantolkningen under ESF i Malmö.

För att Babels volontärer ska kunna hålla en hög kvalité på tolkningen (vilket kommer att ha direkt inverkan på kvaliten på debatterna!) är det väsentligt att tolkarna i förväg får bakgrundsinformation om innehållet i talen som kommer att hållas under er aktivitet.

Det är avgörande att du vidarebefordrar medföljande formulär till talarna vid ditt seminarium, och försäkrar dig om att snabbt samla in nödvändig och korrekt information, för att sedan skicka tillbaks det till seminar-info@babels.org som enskilt dokument sparat som aktivitetens registereringskod.

Det är ditt ansvar som koordinator för aktiviteten du anmält att meddela Babels om nödvändig bakgrundsinformation inför ESF. Babels behöver få den här informationen senast den 28 augusti 2008!

Kom ihåg, om du inte begärde språk när du anmälde aktiviteten, kommer Babels att tilldela språk. Om detta är fallet, skicka in formuläret så snabbt som möjligt så att Babels kan välja tolkar efter talarnas språk.
Vi ser fram emot att höra från er
Vänliga hälsningar,

Information om aktiviteten
1. Seminariets titel:
2. Registeringskod:
3. Namn på alla organisationer som deltar i seminariet (inkluderat betydelsen av eventuella förkortningar):
4. Ett par meningar om ämnet som kommer att behandlas och eventuella nyckelförkortningar (t ex WHO, FTA etc.)

Formulär för talare
Obs! Var vänlig och fyll i ett formulär för varje talare som kommer att delta i seminariet och samla dom i ett dokument.

Talare 1
a. Förnamn

b. Efternamn

c. Spåket som talet kommer att hållas på (detta är väldigt viktig information, bekräfta först med talaren exakt på vilket språk hon eller han är villig att framföra talet, och insistera på att även om delagare i det sociala forumet får tala vilket språk dom önskar, så rekommenderas det att talaren talar sitt modersmål eller ett annat språk som hon eller han behärskar fullständigt)

3. Sammanfattning
Sammanfattningen bör innehålla relevant information inkluderat:
a. ett par meningar om innehållet i talet.
b. nyckelord och specialisttermer
c. siffror och datum
d. Organisationer och förkortningar som kommer att nämnas i talet (t ex FN, Förenta Nationerna)
e. namn på eventuella avtal, lagar och förordningar som kommer att nämnas

4. Hela talet i skriftlig form om möjligt:
Den här informationen kan komma att användas efteråt i några av minnesprojekten som har uttveclats runt ESF och WSF. Den kommer att finnas tillgänglig för allmänheten under en creative commons-licens.
Denna text får publiceras:
- på internet
- i skriftlig form
- .........................
Vänligen stryk det som du inte samtycker till, lägg till om nödvändigt.

Om ingenting är markerat antar vi att du samtycker till att texten publiceras.

Talare 2
Talare 3 etc.

ES / ES / ES / ES / ESIT / IT / IT / IT / ITFR / FR / FR / FR / FR

CategoryMalmoEsf
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki